bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452364

Wycinka drzew i krzewów

KARTA USŁUGI: Nr 27

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15,

37 - 450 Stalowa Wola

 

 

Nazwa usługi

 

 

Wycinka drzew i krzewów

 

 

Miejsce załatwienia sprawy oraz kontakt telefoniczny

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. Podleśna 15,

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

Referat Leśnictwa i Ochrony Przyrody

 pokój nr 302, 304 tel. / 015 / 843 36 04 lub 47

 

Podstawa prawna

·      Art. 83 ust.1, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek powinien zawierać:

·     imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne),

·     tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa wyżej

·     zgodę właściciela jeżeli nie jest nim posiadacz nieruchomości składający wniosek (zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego)

·     nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

·     obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 

·     przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 

·     przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 

wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 

·     rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

 

Formularz do pobrania

Formularz wniosku na wycinkę drzew i krzewów do pobrania w Wydziale ABS pokój 302 lub 304

 

 

Opłaty

Brak

 

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest w ciągu 30 dni, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego