bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2988
Odsłon artykułów:
1546234

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony druk wniosku oraz:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16-go roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny- w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
   

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( dla kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E)

 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, na uzyskanie parawa jazdy (kat. AM, A1, B1 lub T), jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
   

 • kserokopia prawa jazdy, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy
   

 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)
   

 • kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP co najmniej 185 dni w przypadku cudzoziemca

 • do wglądu dowód osobisty i prawo jazdy w przypadku jego posiadania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, II piętro - pokój 209, tel. 15 643 36 37, 15 643 36 40

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu w/w dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu (pok. nr 209, II piętro) zostanie wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny numer PKK, który jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Uwagi:

Profil Kandydata na Kierowcę wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,

 • rozszerzenia uprawnień,

 • wymiany prawa jazdy z zagranicy - z wymaganym egzaminem,

 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego) w przypadku:

  •  przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
  •  zwrotu prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający rok,
  • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji
  • skierowania na egzamin w związku z przekroczeniem 24 pkt za naruszenie przepisów ruchu drogowego
 • ubiegania się o prawo jazdy bez ograniczenia, w przypadku osoby posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów,

 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia, jeżeli dokumenty po rocznej przerwie zostały przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie,

 

UWAGA! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Druki do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa umieszczonych wyżej w tabelce.
5.  Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
7.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.
9.    Dane niewynikające z obowiązku prawnego zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.

*Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.