bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2374
Odsłon artykułów:
1038007

Wydanie prawa jazdy osobie ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

WYDANIE PRAWA JAZDY OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

 • Rozporządzenie Ministra Infrstruktury i Budownictwa z dnia
  4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Opłata:

 • Po zdanym egzaminie należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu (II piętro pok. 209) dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100,50 zł (w tym opłata ewidencyjna: 0,50 zł). Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na produkcję prawa jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, pok. 209

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wymaganych dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (pok. 209) zostaje wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK) i wnioskodawca uzyskuje unikalny numer PKK. Profil umożliwia rozpoczęcie szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców, a po jego zakończeniu zapisanie się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przekazuje elektronicznie informację o pozytywnym wyniku egzaminu do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, ul. Podleśna 15, który przesyła drogą elektroniczną zamówienie na prawo jazdy (jeżeli zostało doręczone potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu) do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. nr 209, II piętro, tel. 15 643 36 37, 15 643 36 40, zwracając posiadane prawo jazdy.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-37, 15 643-36-42.

UWAGA! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie prawa jazdy 

Załączniki:
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB