bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2957
Odsłon artykułów:
1484601

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

 

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1265 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713)

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 
 • Wniosek o udzielenie licencji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

 • dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji.

Sytuację finansową, potwierdza się:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym,

  • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

  • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

  • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

  • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

 • dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Opłata:

 

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym pobiera się następujące opłaty:

 

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

opłata w zł

700

800

900

 

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę uiszcza się łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 210. 37 - 450 Stalowa Wola.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-41.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie licencji,


Oświadczenie osoby zarządzającej transportem,


Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
Oświadczenie o niekaralności,
Wykaz pojazdów,
Opłata,