bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452380

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 
 • Wniosek o udzielenie licencji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

 • dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EUR.

Sytuację finansową, potwierdza się:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym,

  • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

  • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

  • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

  • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.

 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.

 • dowód wpłaty za wydanie licencji.

 

Opłata:

 

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się następujące opłaty:

 

 

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

opłata w zł

800

900

1000

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,

pok. 210, ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwagi:

 • W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-41.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (oświadcznie o niekaralności - f.pdf)Oświadczenie o niekaralności - formularz[Oświadczenie o niekaralności - formularz do wypełnienia i wydruku]68 kB
Pobierz plik (oświadcznie o niekaralności.pdf)Oświadczenie o niekaralności - PDF[Oświadczenie o niekaralności - druk PDF tylko do wydruku]61 kB
Pobierz plik (oświadcznie o niekaralności.rtf)Oświadczenie o niekaralności - RTF[Oświadczenie o niekaralności - druk RTF do wypełnienia i wydruku]43 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem - licencja - f.pdf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz do wypełnienia i wydruku.]60 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem - licencja.pdf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - PDF[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - wniosek PDF tylko do wydruku.]52 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem - licencja.rtf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - RTF[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - RTF do wypełnienia i wydruku.]44 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie licencji - spedycja - f.pdf)Wniosek o wydanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy (formularz)[Wniosek o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - formularz do wypełnienia i wydruku]90 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie licencji - spedycja.pdf)Wniosek o wydanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy (PDF)[Wniosek o wydanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy - druk PDF tylko do wydruku]84 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie licencji - spedycja.rtf)Wniosek o wydanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy (RTF)[Wniosek o wydanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy - druk RTF do wypełnienia i wydruku]54 kB