bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2947
Odsłon artykułów:
1452383

Licencja na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

 UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o udzielenie licencji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,

 • dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji.

Sytuację finansową, potwierdza się:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym,

  • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

  • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

  • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

  • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

 • dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Opłata:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się następujące opłaty:

 

 

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

opłata w zł

700

800

900

 

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7  i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę uiszcza się łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 210, 37 – 450 Stalowa Wola.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-41.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB
Pobierz plik (oświadcznie dobra reputacja - f.pdf)Oświadczenie o niekaralności - formularz do wypełnienia i wydruku[Oświadczenie o niekaralności - formularz do wypełnienia i wydruku]56 kB
Pobierz plik (oświadcznie dobra reputacja.pdf)Oświadczenie o niekaralności - plik PDF - do wydruku[Oświadczenie o niekaralności - plik PDF - do wydruku]49 kB
Pobierz plik (oświadcznie dobra reputacja.rtf)Oświadczenie o niekaralności - plik RTF - do wypełnienia i wydruku[Oświadczenie o niekaralności - plik RTF - do wypełnienia i wydruku]43 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach - f.pdf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wypełnienia[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wypełnienia i wydruku]49 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach.pdf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - plik PDF[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - plik PDF - do wydruku]42 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach.rtf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - plik RTF[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - plik RTF do wypełnienia i wydruku]39 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem - licencja - f.pdf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz do wypełnienia[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz do wypełnienia]60 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem - licencja.pdf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - plik PDF - do wydruku[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - plik PDF - do wydruku]52 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem - licencja.rtf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - plik RTF[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - plik RTF - do wypełnienia i do wydruku]44 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie licencji - poj_ sam_ 7-9 - f.pdf)Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu osób - formularz[Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób - formularz do wypełnienia i wydruku]98 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie licencji - poj_ sam_ 7-9.pdf)Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu osób - PDF[Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób - plik PDF - do wydruku]85 kB
Pobierz plik (wniosek o wydanie licencji - poj_ sam_ 7-9.rtf)Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu osób - RTF[Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób - plik RTF - do wypełnienia i wydruku]60 kB
Pobierz plik (wykaz do licencji - Pojazd sam_ 7-9 - f.pdf)Wykaz pojazdów do licencji - formularz do wypełnienia i wydruku[Wykaz pojazdów do licencji - formularz do wypełnienia i wydruku]79 kB
Pobierz plik (wykaz do licencji - Pojazd sam_ 7-9.pdf)Wykaz pojazdów do licencji - plik PDF - do wydruku[Wykaz pojazdów do licencji - plik PDF - do wydruku]64 kB
Pobierz plik (wykaz do licencji - Pojazd sam_ 7-9.rtf)Wykaz pojazdów do licencji - plik RTF - do wypełnienia i wydruku[Wykaz pojazdów do licencji - plik RTF - do wypełnienia i wydruku]59 kB