bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774155

Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego lub druk zawiadomienia o zmianach w przypadku wnioskowania o wymianę dowodu rejestracyjnego, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu oraz:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny

 • w przypadkach koniecznych - zaświadczenie (odpis) ze stacji kontroli pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu,

 • karta pojazdu, jeśli była wydana,

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) - nie dotyczy wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłata:

Za wydanie wtórnika utraconego lub wymianę zniszczonego dowodu rejestracyjnego, albo za wymianę dowodu rejestracyjnego w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu, pobierana jest opłata:

 • w wysokości 73,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowe,

 • w wysokości 54,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 0,50 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Podleśna 15, II piętro - sala obsługi nr 211,
tel. 0-15 643 36 38, 0-15 643 36 39, 0-15 643 36 45, 0-15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Strona niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów otrzymuje pozwolenie czasowe. Czas oczekiwania na stały dowód rejestracyjny wynosi do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_zagubieniu_lub_zniszczeniu_dowodu_rejestracyjnego_2018- formularz)Wniosek o wydanie wtórnika utraconego dowodu rejestracyjnego - formularz[Wniosek o wydanie wtórnika utraconego dowodu rejestracyjnego - formularz do wypełnienia i wydruku]105 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_zagubieniu_lub_zniszczeniu_dowodu_rejestracyjnego_2018.pdf)Wniosek o wydanie wtórnika utraconego dowodu rejestracyjnego - PDF[Wniosek o wydanie wtórnika utraconego dowodu rejestracyjnego - PDF tylko do wydruku]100 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_zagubieniu_lub_zniszczeniu_dowodu_rejestracyjnego_2018.rtf)Wniosek o wydanie wtórnika utraconego dowodu rejestracyjnego - RTF[Wniosek o wydanie wtórnika utraconego dowodu rejestracyjnego - druk RTF do wypełnienia i wydruku]44 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wymianę_dowodu_rejestracyjnego_z_powodu_braku_miejsca_na_BT- formularz)Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca - formularz[Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca - formularz]158 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wymianę_dowodu_rejestracyjnego_z_powodu_braku_miejsca_na_BT.pdf)Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca - PDF[Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca - PDF]138 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wymianę_dowodu_rejestracyjnego_z_powodu_braku_miejsca_na_BT.rtf)Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca - RTF[Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca - RTF]68 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych - f.pdf)Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - formularz do wypełnienia[Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - formularz do wypełnienia i wydruku]61 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych.pdf)Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - PDF tylko do druku[Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - PDF tylko do druku]49 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych.rtf)Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - RTF do wypełnienia i druku[Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - RTF do wypełnienia i druku]42 kB