bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196277

Wyrejestrowanie pojazdu

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji,

 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami zależnymi od przyczyny wyrejestrowania..

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:

 • przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa .prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,

 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,

 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt,

 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli przedstawiony zostanie dokument potwierdzający ten fakt oraz pod warunkiem wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

 • dowód rejestracyjny

 • karta pojazdu, jeśli była wydana,

 • tablice rejestracyjne.

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata:

 • Za wydanie decyzji pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł. (Dane do wpłaty: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, nr konta 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:


 Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu      wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

UWAGA

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

 • odzyskanego po kradzieży,

 • zabytkowego,

 • mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od 15 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,

 • ciągnika i przyczepy rolniczej,

 • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicę.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF - do wydruku[Pełnomocnictwo - druk PDF - tylko do wydruku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF - do edycji[Pełnomocnictwo - druk RTF - do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Wniosek_o wyrejestrowanie.pdf)Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu - druk PDF - do wydruku[Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu - druk PDF - do wydruku]137 kB
Pobierz plik (Wniosek_o wyrejestrowanie.rtf)Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu - druk RTF - do edycji[Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu - druk RTF - do edycji]53 kB
Pobierz plik (Wniosek_o wyrejestrowanie-formularz.pdf)Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu - formularz do wypełnienia[Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu - formularz do wypełnienia]150 kB