bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563220

Czasowa rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy w celu przeprowadzenia badań technicznych

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY W CELU PRZEPROWADZENIA BADAŃ TECHNICZNYCH

Podstawa prawna:

·       Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

·       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

·       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

·       Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

dla pojazdów spoza UE:

·       odprawa celna

dla pojazdów pochodzących z UE:

·       dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych innych (quadów) lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze kwota podatku akcyzowego,

a ponadto:

·       dowód własności pojazdu,

·       jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadcz. o wpisie do ewid. działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,

·       dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestr. pojazdu,

·       jeżeli jest wymagane lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacją przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,

·       dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

·       wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

·       pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

·       dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

·       dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (dotyczy pojazdów nabytych przez importera do dnia 31.12.2015 r.) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów

·         dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych

Opłata:

Na konto Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli uiszcza się opłatę

·         w wysokości 62,00 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

·         w wysokości 37,75 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) - w przypadku motocykli oraz ciągników rolniczych,

·         w wysokości 40,75 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1zł) - w przypadku przyczep i naczep,

·         w wysokości 37,75 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) - w przypadku motorowerów.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 15 643 36 38, 15 643 36 39,15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Uwagi:

·       Nowy pojazd podlega rejestracji czasowej z urzędu po złożeniu wniosku o rejestracje pojazdu.

·       Dokumenty złożone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

·       Za dowód odprawy celnej przywozowej rozumie się:

- dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdów, określającą datę i nr dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej.

·       W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami do wniosku o rejestrację pojazdu należy przedłożyć aktualny dokument potwierdzający fakt prowadzenia takiej działalności.

·       Obowiązek o którym mowa w pkt 6 rubryki “dokumenty wymagane do załatwienia sprawy” nie dotyczy:

- pojazdu zabytkowego,

- pojazdu o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy,

- pojazdu specjalnego, pojazdu sprowadzonego z zagranicy w ramach mienia przesiedleńczego,

- pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych  osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF - do edycji[Pełnomocnictwo - druk RTF - do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia]67 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_ o _rejestrację_zagranica_od_2020.pdf)Wniosek o czasową rejestrację - brak tablic - druk PDF - tylko do wydruku[Wniosek o czasową rejestrację - brak tablic - druk PDF - tylko do wydruku]177 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_ o _rejestrację_zagranica_od_2020.rtf)Wniosek o czasową rejestrację - brak tablic - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Wniosek o czasową rejestrację - brak tablic - druk RTF do wypełnienia i wydruku]77 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_ o _rejestrację_zagranica_od_2020-formularz.pdf)Wniosek o czasową rejestrację - brak tablic - edytowalny formularz do wypełnieni[Wniosek o czasową rejestrację - brak tablic - edytowalny formularz do wypełnienia]185 kB