bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1561046

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (według wzorów dostępnych w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych (oryginał do wglądu) osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

 • kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,

Zgodnie z art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1265 ze zm.) baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie o niekaralności wg wzoru dostępnego w urzędzie lub na stronie internetowej dotyczące osoby:

   a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

  b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,

    c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany przedłożyć aktualny wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Opłata:

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia (110 zł za każdy wypis).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola, pok. 210.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy udziela się na czas nieoznaczony.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-41.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Siedzibą jest miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi główną działalność.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (oświadczenie baza - f.pdf)Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - formularz[Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - formularz do wypełnienia i wydruku]71 kB
Pobierz plik (oświadczenie baza.pdf)Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - PDF[Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - druk PDF tylko do wydruku]64 kB
Pobierz plik (oświadczenie baza.rtf)Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - RTF[Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną - druk RTF do wypełnienia i wydruku]43 kB
Pobierz plik (Oświadczenie o niekaralności- Formularz.pdf)Oświadczenie o niekaralności - formularz[Oświadczenie o niekaralności - formularz do wypełnienia i wydruku]106 kB
Pobierz plik (Oświadczenie o niekaralności-PDF.pdf)Oświadczenie o niekaralności - PDF[Oświadczenie o niekaralności - druk PDF tylko do wydruku]102 kB
Pobierz plik (Oświadczenie o niekaralności-rtf.rtf)Oświadczenie o niekaralności - RTF[Oświadczenie o niekaralności - druk RTF do wypełnienia i wydruku]49 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach.pdf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - druk PDF tylko do wydruku[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - druk PDF tylko do wydruku]42 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach.rtf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - druk RTF do wypełnienia[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - druk RTF do wypełnienia i wydruku]39 kB
Pobierz plik (oświadczenie o kierowcach - f.pdf)Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wypełnienia[Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - formularz do wypełnienia i wydruku]49 kB
Pobierz plik (oświadczenie zarządzającego na podstawie umowy-Formularz.pdf)Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - formularz[Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - formularz do wypełnienia i wydruku]121 kB
Pobierz plik (oświadczenie zarządzającego na podstawie umowy-PDF.pdf)Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - PDF[Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - druk PDF tylko do wydruku]117 kB
Pobierz plik (oświadczenie zarządzającego na podstawie umowy-RTF.docx)Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - RTF[Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem - druk RTF do wypełnienia i wydruku]13 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem-Formularz.pdf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - formularz do wypełnienia i wydruku.]133 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem-PDF.pdf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - PDF[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - wniosek PDF tylko do wydruku.]130 kB
Pobierz plik (oświadczenie osoby zarządzającej transportem-RTF.rtf)Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - RTF[Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - RTF do wypełnienia i wydruku.]52 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia- pdf.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - PDF[Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - druk PDF tylko do wydruku]58 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia-rtf.rtf)Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - RTF[Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - druk RTF do wypełnienia i wydruku]62 kB
Pobierz plik (wykaz poj.rtf)Wykaz pojazdów - druk RTF do wypełnienia i do wydruku[Wykaz pojazdów - druk RTF do wypełnienia i do wydruku]66 kB
Pobierz plik (wykaz poj.pdf)Wykaz pojazdów - formularz do wypełnienia i wydruku[Wykaz pojazdów - formularz do wypełnienia i wydruku]264 kB