bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564661

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU (NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego);

 • w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

- dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą (część I i II w przypadku krajów członkowskich UE przewidujących taki wzór tych dokumentów) lub w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,

- dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli sam. osobowy został sprowadzony z państwa członkowskiego UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze kwota podatku akcyzowego,

- dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami;

 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce;

 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany dotychczas w innym urzędzie;

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;

 • wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce;

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;

 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (dotyczy pojazdów nabytych przez importera do dnia 31.12.2015 r.) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy w kraju.

Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych przedłożonych dokumentów.

Opłata:

Na konto Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli uiszcza się opłatę za wydanie pozwolenia czasowego i tablic czasowych wraz z nalepkami

 • w wysokości 62,00 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

 • w wysokości 40,75 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) - w przypadku przyczep i naczep,

 • w wysokości 37,75 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) - w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.

Przy ubieganiu się o wydanie tylko pozwolenia czasowego bez tablic  wysokość opłaty wynosi 19,00 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 0,50 zł).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 15 643 36 38, 15 643 36 39,15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Uwagi:

 • Rejestracji czasowej dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:
  - wywozu pojazdu z granicę.
  – przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP.
  – przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
  – na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części w celu umożliwienia odpowiednich badań (rejestracja na okres wynikający z wniosku nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy).

 • Tablice tymczasowe są wydawane na okres niezbędny do załatwienia sprawy jednak nie dłużej niż 30 dni. Osoba ubiegająca o rejestrację pojazdu może ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji pojazdu o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]37 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo-f.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy-formularz..pdf)Wniosek o czasową rejestrację -formularz do wypełniania i wydruku[Wniosek o czasową rejestrację -formularz do wypełniania i wydruku]186 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy.pdf)Wniosek o czasową rejestrację -pdf[Wniosek o czasową rejestrację -pdf]176 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy..rtf)Wniosek o czasową rejestrację -rtf[Wniosek o czasową rejestrację -rtf]76 kB