bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564620

Karta pojazdu

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

KARTA POJAZDU

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Jeżeli o wtórnik lub wymianę utraconej (zniszczonej) karty pojazdu ubiega się właściciel, na którego pojazd jest już zarejestrowany, należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:

 

 • dowód rejestracyjny,

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
  a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Opłata:

Za wydanie wtórnika karty pojazdu pobierana jest opłata

 • w wysokości 75,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 0,50 zł).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 15 643 36 38, 15 643 36 39,15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.  

W przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika karty pojazdu wraz z wymianą tablic rejestracyjnych (lub jednocześnie ze złożeniem wniosku o przerejestrowanie pojazdu) organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, również dokonując zamówienia nowych dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.W tym przypadku pozwolenie czasowe należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi wraz z wtórnikiem karty pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]37 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo-f.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Wniosek o wtórnik KP - f.pdf)Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu - formularz[Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu na skutek jej zniszczenia, bądź utraty - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Wniosek o wtórnik KP.pdf)Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu - PDF[Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu na skutek jej zniszczenia, bądź utraty - PDF tylko do wydruku]63 kB