bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563205

Pierwsza rejestracja nowego pojazdu

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

PIERWSZA REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów
  w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (przeważnie faktura VAT),

 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE

 • oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji,
 • karta pojazdu,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
  a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o pierwszą rejestrację nowego pojazdu, do powyższego wniosku należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie od dealera, potwierdzające wydanie przedmiotowej karty pojazdu.

Opłata:

Na konto Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli uiszcza się opłatę

 • w wysokości 180,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

 • w wysokości 1100,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) - w przypadku tablic indywidualnych,

 • w wysokości 121,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych, w wysokości 581,50 w przypadku tablic indywidualnych,

 • w wysokości 111,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1.50 zł) - w przypadku motorowerów.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uwagi:

 • W przypadku zakupu pojazdu na firmę posiadającą osobowość prawną należy przedłożyć wyciąg z rejestru handlowego, REGON oraz upoważnienie notarialne do rejestracji pojazdu w przypadku gdy rejestracji dokonuje osoba nie będąca uprawnioną do reprezentowania firmy.

 • W przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - PDF tylko do wydruku[Pełnomocnictwo - PDF tylko do wydruku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - RTF do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy-formularz..pdf)Wniosek o rejestrację pojazdu - formularz do wypełnienia i druku[Wniosek o rejestrację pojazdu - formularz do wypełnienia i druku]186 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy.pdf)Wniosek o rejestrację pojazdu - PDF tylko do druku[Wniosek o rejestrację pojazdu - PDF tylko do druku]176 kB
Pobierz plik (Nasz_nowy_wniosek_o_rejestrację_2020_nowy_i_krajowy..rtf)Wniosek o rejestrację pojazdu - RTF do edycji[Wniosek o rejestrację pojazdu - RTF do edycji]76 kB