bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196314

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

PIERWSZA REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

dla pojazdów spoza UE:

 • odprawa celna

dla pojazdów pochodzących z UE:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych innych (quadów) lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze kwota podatku akcyzowego,

a ponadto:

 • dowód własności pojazdu,

 • jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadcz. o wpisie do ewid. działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,

 • dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestr. pojazdu,

 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd
  z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacją przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
  a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (dotyczy pojazdów nabytych przez importera do dnia 31.12.2015 r.) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów

 • Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych

Opłata:

Na konto Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli uiszcza się opłatę

 • w wysokości 256,00 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych, w wysokości 1176,00 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 2,50zł) w przypadku tablic indywidualnych,

 • w wysokości 197,00 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) - w przypadku motocykli, w wysokości 657,00 zł  ( w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) w przypadku tablic indywidualnych,

 • w wysokości 121,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1,50zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

 • w wysokości 111,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 15 643 36 38, 15 643 36 39,15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Uwagi:

 • Nowy pojazd podlega rejestracji czasowej z urzędu po złożeniu wniosku o rejestracje pojazdu.

 • Dokumenty złożone w języku obcym dołącza się do wniosku
  o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 • Za dowód odprawy celnej przywozowej rozumie się:

- dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdów, określającą datę i nr dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej.

 • W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami do wniosku o rejestrację pojazdu należy przedłożyć aktualny dokument potwierdzający fakt prowadzenia takiej działalności.

 • Obowiązek o którym mowa w pkt 6 rubryki “dokumenty wymagane do załatwienia sprawy” nie dotyczy:

- pojazdu zabytkowego,

- pojazdu o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy,

- pojazdu specjalnego, pojazdu sprowadzonego z zagranicy w ramach mienia przesiedleńczego,

- pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

 • W przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_rejestrację z zagranicy.pdf)Wniosek o rejestrację z zagranicy - druk PDF do druku[Wniosek o rejestrację z zagranicy - druk PDF tylko do wydruku]108 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_rejestrację z zagranicy.rtf)Wniosek o rejestrację z zagranicy - druk RTF do edycji[Wniosek o rejestrację z zagranicy - druk RTF do wypełnienia i wydruku]58 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_rejestrację z zagranicy- formularz.pdf)Wniosek o rejestrację z zagranicy - formularz do wypełnienia[Wniosek o rejestrację z zagranicy - edytowalny formularz do wypełnienia]117 kB