bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1561068

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
   

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty a wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą.

Opłata:

- 500 zł – za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

- 1 zł opłaty ewidencyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Podleśna 15, II piętro - sala pokój 210, tel. 15 643 36 43, 15 643 36 41

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców lub decyzji o odmowie dokonania takiego wpisu. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni od daty złożenia wniosku.

Uwagi:

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
  a) salę wykładową,
  b) pomieszczenie biurowe,
  c) plac manewrowy,
  d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

 • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

 • który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

 • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dnia od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust.1 ustawy o działalności regulowanej.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania od decyzji o odmowie dokonania wpisu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.