bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1561072

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym,

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów,

 

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

  • wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

  • oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

  • Protokół ewidencji pieczęci stacji kontroli pojazdów oraz pieczęci diagnostów, wraz z wzorami ich podpisów.

Opłata:

- 412,00 zł – za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

- 206,00 zł – za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności.

(Dane do wpłaty: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, nr konta 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Podleśna 15, II piętro - sala pokój 207, tel. 15 643 36 43, 15 643 36 44

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów lub decyzji o odmowie dokonania takiego wpisu. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania od decyzji o odmowie dokonania wpisu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.