bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564680

Wydanie legitymacji dla instruktora nauki jazdy

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

WYDANIE LEGITYMACJI DLA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w prawie szkolenia osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
  i wykładowców
  ,

 •  

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

   


 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.

 • Zdjęcie.

 • Kopia prawa jazdy potwierdzająca spełnienie warunku w zakresie wymaganego 2-letniego okresu posiadania prawa jazdy kat. A lub B dla instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie odpowiednio kat. A lub B.

 • Udokumentowane 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie pojazdów kat. B - dotyczy osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów kat. B+E, C1. C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E - dotyczy instruktorów rozszerzającycch uprawnienia do prowadzenia szkolenia o wymienioną kategorię.

 • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów.

 • Dokument potwierdzający zdany egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewode.

 • Zaświadczenie o niekaralności.

 

Opłata:

 • Opłata za wpis do ewidencji instruktorów - 50,00 zł.

 

 • Opłata ewidencyjna - 1,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 207, 37 - 450 Stalowa Wola, tel. 15 643 36 43, 15 643 36 41

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Uwagi:

Starosta skreśla instruktora z ewidencji w przypadku:

 • śmierci instruktora;

 • niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 1-8;

 • nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;

 • dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
  a) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązujacym programem szkolenia,
  b) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia praktycznego jednocześńie dla więcej niż jednej osoby szkolonej,
  c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB