bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2910
Odsłon artykułów:
1401239

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek o rejestrację oraz:

 • dowód rejestracyjny,

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 • tablice lub tablica rejestracyjna - podlegające wymianie w przypadku zniszczenia

 • zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic rejestracyjnych, w przypadku kradzieży tych tablic,

 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w przypadku zagubienia tablic rejestracyjnych przez właściciela, określające okoliczności utraty tablic,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 •  wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Opłata:

 • w wysokości 185,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 2 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

 • w wysokości 126,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

 • w wysokości 116,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna:  1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Podleśna 15, II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową numeracją oraz nowego dowodu rejestracyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący najpierw dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w PWPW w Warszawie.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Wydanie tablic z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia - formularz.p)Wydanie tablic z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia - formularz[Wydanie tablic z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia - formularz]122 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_rejestrację_pojazdu- formularz.pdf)Wydanie tablic z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia - PDF[Wydanie tablic z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia - PDF]117 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_rejestrację_pojazdu.rtf)Wydanie tablic z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia - RTF[Wydanie tablic z nową numeracją wskutek ich utraty lub zniszczenia - RTF]66 kB