bip logo

 

Logowanie



Odsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196229

Zastaw rejestrowy na pojeździe

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

ZASTAW REJESTROWY NA POJEŹDZIE

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

  • aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów - w przypadku wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie,

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, albo pisemna informacja
    o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu - w przypadku wnioskowania o wykreślenie adnotacji.

Dodatkowo należy przedstawić dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz dowód tożsamości, a także dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

W przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, należy również dołączyć pełnomocnictwo do dokonania stosownej czynności (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39,15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Uwagi:

  • W razie ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji, organ rejestrujący pojazd dokonuje adnotacji w rubryce "adnotacje urzędowe" dowodu rejestracyjnego pojazdu.

  • Adnotacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu na podstawie jednego z następujących dokumentów:

a) aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów;

b) zaświadczenia wydawanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

  • W razie wygaśnięcia zastawu, organ rejestrujący pojazd, na wniosek właściciela pojazdu, skreśla wymienioną wyżej adnotację, albo na wniosek właściciela wydaje nowy dowód rejestracyjny, unieważniając dotychczasowy, który pozostawia w aktach pojazdu.

  • Czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane na podstawie jednego z następujących dokumentów:

a) odpisu prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów;

b) pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Załączniki:
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB