bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1561049

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

ZGłOSZENIE ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH LUB DANYCH TECHNICZNYCH W POJEŹDZIE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana),

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

 • dokumenty ze stacji kontroli pojazdów - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,

 • w przypadku zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmiany rodzaju pojazdu (np. z ciężarowego na osobowy) - oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów (kopia zaświadczenia o działalności lub kopia KRS),

 • w przypadku zmian konstrukcyjnych dotyczących zmiany mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,

WAŻNE:

Właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nie przekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Opłata:

 • w wysokości 73,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowe,

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Podleśna 15, II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 0-15 643 36 38, 0-15 643 36 39, 0-15 643 36 45, 0-15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Wystawienie nowego dowodu rejestracyjnego z aktualnymi danymi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych - f.pdf)Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w pojeździe - formularz[Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe - formularz do wypełnienia i wydruku]61 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych.pdf)Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w pojeździe - PDF[Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe - druk PDF tylko do wydruku]49 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych.rtf)Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w pojeździe - RTF[Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe - druk RTF do wypełnienia i wydruku]42 kB