bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1561056

Zmiana adresu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

ZMIANA ADRESU NIE POWODUJĄCA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ (BEZ ZMIAN TABLIC REJ.)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wypełniony wniosek, oraz:

 • dowód rejestracyjny,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • wskazanym jest przedstawienie aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłata:

 • w wysokości 73,50 zł ( w tym opłata ewidencyjna: 1 zł) za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowe,

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39,15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Uwagi:

 • O zmianie adresu właściciel pojazdu jest obowiązany zawiadomić Starostę Stalowowolskiego w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - formularz do wypełnienia[Opłata formularz do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej też należy ująć na druku)]51 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku[Pełnomocnictwo - druk PDF tylko do druku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - druk RTF do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych - f.pdf)Zgłoszenie zmiany danych właściciela pojazdu - formularz do wypełnienia i druku[Zgłoszenie zmiany danych właściciela pojazdu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej urzędu - formularz do wypełnienia i druku]61 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych.pdf)Zgłoszenie zmiany danych właściciela pojazdu - plik PDF tylko do druku[Zgłoszenie zmiany danych właściciela pojazdu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej urzędu - plik PDF tylko do druku]49 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie danych.rtf)Zgłoszenie zmiany danych właściciela pojazdu - plik RTF do wypełnienia i druku[Zgłoszenie zmiany danych właściciela pojazdu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej urzędu - plik RTF do wypełnienia i druku]42 kB