bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563269

Licencja na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

 UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • Wniosek o udzielenie licencji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki do wniosku:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4,

 • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

 • dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Opłata:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się następujące opłaty:

 

 

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej 30 do 50 lat

opłata w zł

320

380

450

 

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7  i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% odpowiedniej opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę uiszcza się łącznie za licencję i odpowiednią ilość wypisów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 210, 37 – 450 Stalowa Wola.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel. 15 643-36-41.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą licencję wydaje organ właściwy dla miejsca zamieszkania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (OPŁATA.xls)Opłata - druk do wypełnienia[Opłata - druk do wypełnienia (wartość opłaty ewidencyjnej należy wpisać na każdym druku)]51 kB
Pobierz plik (oświadcznie dobra reputacja - f.pdf)Oświadczenie o niekaralności - formularz do wypełnienia i wydruku[Oświadczenie o niekaralności - formularz do wypełnienia i wydruku]56 kB
Pobierz plik (oświadcznie dobra reputacja.pdf)Oświadczenie o niekaralności - plik PDF - do wydruku[Oświadczenie o niekaralności - plik PDF - do wydruku]49 kB
Pobierz plik (oświadcznie dobra reputacja.rtf)Oświadczenie o niekaralności - plik RTF - do wypełnienia i wydruku[Oświadczenie o niekaralności - plik RTF - do wypełnienia i wydruku]43 kB
Pobierz plik (wniosek o wyd lic- poj_ sam_ 7-9.rtf)Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób - RTF[Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób - plik RTF - do wypełnienia i wydruku]62 kB
Pobierz plik (wniosek o wyd lic- poj_ sam_ 7-9.pdf)Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu osób - formularz[Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób pojazdem przystosowanym do przewozu od 7 do 9 osób - formularz do wypełnienia i wydruku]268 kB
Pobierz plik (wykaz do licencji - Pojazd sam_ 7-9 - f.pdf)Wykaz pojazdów do licencji - formularz do wypełnienia i wydruku[Wykaz pojazdów do licencji - formularz do wypełnienia i wydruku]79 kB
Pobierz plik (wykaz do licencji - Pojazd sam_ 7-9.pdf)Wykaz pojazdów do licencji - plik PDF - do wydruku[Wykaz pojazdów do licencji - plik PDF - do wydruku]64 kB
Pobierz plik (wykaz do licencji - Pojazd sam_ 7-9.rtf)Wykaz pojazdów do licencji - plik RTF - do wypełnienia i wydruku[Wykaz pojazdów do licencji - plik RTF - do wypełnienia i wydruku]59 kB