bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1561063

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ

Podstawa prawna:

 • art. 28, art. 32, ust. 1, art. 33, ust. 4, art. 39, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623),

 • art. 104 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ  ( druk do pobrania w załączniku)  

Załączniki do wniosku pozwolenie na rozbiórkę:

 

 • Zgoda właściciela obiektu, ( oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane)

 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego,

 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,

 • W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

 • Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu.  

Opłata:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 

 

Wysokość opłaty skarbowej za dokonanie określonej czynności urzędowej wynosi:

 • od upoważnienia – 17 zł,

 • od zatwierdzenia projektu budowlanego na rozbiórkę, odrębną decyzją – 47 zł,

 • od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł, 

  

 

UWAGA.

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, oraz w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej.

 

ZWOLNIENIA od opłaty skarbowej, zgodnie z art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej dotyczą:

 • jednostek budżetowych,  

 • jednostek samorządu terytorialnego

 • organizacji pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • osób, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 • inne przypadki przewidziane Ustawą o opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową dokonuje się:

 • gotówką - w Urzędzie Miasta Stalowa Wola,

      - w placówkach Banku Spółdzielczego,  

 • przelewem na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola

     Nr 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15,

pokoje 409 - 412 (IV piętro)

Tel. (0-15) 643 36 48,  643 36 49,  643 36 50,  643 36 51.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W ciągu jednego miesiąca, sprawy skomplikowane w terminie dwóch miesięcy.

Uwagi:

Pozwolenia wymaga rozbiórka:

 • Budynków i budowli – wpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, na budowę których było wymagane pozwolenie na budowę,

 • Budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską o wysokości powyżej 8 m,

 • Budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską o wysokości powyżej 8 m,  jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

 • Obiektów i urządzeń budowlanych - na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli podlegają ochronie jako zabytki,

 

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich  robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego ( art. 31, ust. 5 Prawa budowlanego).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze do pobrania:

 • Wniosek o pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych. [pdf] [doc]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, [pdf] [doc]