bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1564613

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

ul. Podleśna 15,  37 – 450 Stalowa Wola

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

Podstawa prawna:

 • Art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm),

 • Art. 2, ust. 3 w związku z art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

WNIOSEK  ( druk do pobrania w załączniku)  

Załączniki do wniosku o  wydanie zaświadczenia:

 

 • Dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji technicznej budynku           ( lokalu)  lub w razie jej braku inwentaryzacji uproszczonej budynku ( lokalu) z opisem, wykonanej zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego – z odpowiednimi zaznaczeniami lokali, z której wynika, że spełniają one wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,

 • Szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie, z zaznaczeniem na nim pomieszczeń przynależnych, usytuowanych poza budynkiem, w których wyodrębniono dany lokal,

 • Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika,

 • Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia

Opłata:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 

 

UWAGA.

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, oraz w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej.

 

 

ZWOLNIENIA od opłaty skarbowej, zgodnie z art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej dotyczą:

 • jednostek budżetowych,  

 • jednostek samorządu terytorialnego

 • organizacji pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • osób, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 • inne przypadki przewidziane Ustawą o opłacie skarbowej.

 

Wysokość opłaty skarbowej :

- za wydani zaświadczenia o samodzielności lokalu wynosi 17 zł,

- od udzielenia upoważnienia – 17 zł. 

 

Opłatę skarbową dokonuje się:

 • gotówką - w Urzędzie Miasta Stalowa Wola,

                      - w placówkach Banku Spółdzielczego,  

 • przelewem na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola

     Nr 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15,

pokój 412 (IV piętro)

Tel. (15) 643 36 51.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.