bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563260

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

ul. Podleśna 15,  37 – 450 Stalowa Wola

 

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

WNIOSEK  ( druk do pobrania w załączniku)  

Załączniki do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę:

 

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( druk do pobrania w załączniku) – wypełnione i podpisane przez nowego inwestora,

 • Zgoda strony, na rzecz której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu,  

 • Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji,

 • w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną - odpis aktualny z KRS oryginał lub urzędowo poświadczony odpis. 

 • Do wglądu - zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy ( lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - jeżeli budowa została rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę,

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

Opłata:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 

 • przy przeniesieniu pozwolenia na budowę wysokość opłaty wynosi 90 zł., zgodnie z tab. cz. I ust. 11 kol. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ).

 

UWAGA.

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, oraz w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej.

 

 

ZWOLNIENIA od opłaty skarbowej, zgodnie z art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej dotyczą:

 • jednostek budżetowych,  

 • jednostek samorządu terytorialnego

 • organizacji pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • osób, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 • inne przypadki przewidziane Ustawą o opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową dokonuje się:

 • gotówką - w Urzędzie Miasta Stalowa Wola,

                      - w placówkach Banku Spółdzielczego,  

 • przelewem na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola

     Nr 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630  

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15,

pokoje 409 - 412 (IV piętro)

Tel. (15) 643 36 48,  643 36 49,  643 36 50,  643 36 51.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W ciągu jednego miesiąca, sprawy skomplikowane w terminie dwóch miesięcy

Uwagi:

Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, tzn:

 • jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,

 • budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze do pobrania:

 

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, [pdf] [doc]