bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1561067

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI

Podstawa prawna:

Art. 71, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 

WNIOSEK  ( druk do pobrania w załączniku)  

Załączniki do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

 

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi.

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy,

 • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, np.: opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych,

 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

 

 

 

Opłata:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 

 

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłata skarbowa jest należna od:

- upoważnienia – 17 zł,

 

 

UWAGA.

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, oraz w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej.

 

ZWOLNIENIA od opłaty skarbowej, zgodnie z art. 7 Ustawy o opłacie skarbowej dotyczą:

 • jednostek budżetowych,  

 • jednostek samorządu terytorialnego

 • organizacji pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • osób, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 • inne przypadki przewidziane Ustawą o opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową dokonuje się:

 • gotówką - w Urzędzie Miasta Stalowa Wola,

                      - w placówkach Banku Spółdzielczego,  

 • przelewem na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola

     Nr 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630   

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15,

pokoje 409 - 412 (IV piętro)

Tel. (15) 643 36 48,  643 36 49,  643 36 50,  643 36 51.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

W terminie  30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej

Uwagi:

Art. 71, ust. 1, pkt. 2 Prawa budowlanego stanowi, iż przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

 

Zgłoszenie należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – wówczas rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia – zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy rozszerzyć o zgłoszenie robót budowlanych zgodnie z przepisami art. 30, ust. 2-4 Prawa budowlanego.

 

Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie wywołuje skutków prawnych.

 

Tryb odwoławczy:

Inwestor ma prawo odwołać się od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze do pobrania:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, [pdf] [doc]