bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3005
Odsłon artykułów:
1563211

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

 

ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa prawna:

Art. 31, art. 30, ust. 5, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA  (druk do pobrania w załączniku)  

Załączniki do wniosku:

 

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( druk do pobrania w załączniku),

  • Wypis z rejestru gruntów wraz z mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją obiektu przeznaczonego do rozbiórki,

  • Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych,

  • Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

  • Opłata skarbowa od upoważnienia.

 

 

Opłata:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 

Zgłoszenie rozbiórki obiektu nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłata skarbowa od upoważnienia – 17 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Architektoniczno-Budowlany i Środowiska

37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15,

pokoje 409 - 412 (IV piętro)

Tel. (15) 643 36 48,  643 36 49,  643 36 50,  643 36 51.

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Brak wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia rozbiórki, powoduje przyjęcie zgłoszenia przez ten organ w drodze „zgody milczącej”.

Uwagi:

Zgodnie z art. 31, ust. 1 Prawa budowlanego, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga rozbiórka:

  • Budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

 

 

  • Obiektów i urządzeń budowlanych , na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

 

Zgłoszenia dokonania rozbiórki należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót. Do wykonania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od daty określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich  robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego ( art. 31, ust. 5 Prawa budowlanego).

 

Tryb odwoławczy:

 

Formularze do pobrania:

 

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, [pdf] [doc]