bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2711
Odsłon artykułów:
1179762

Dyżury Radnych

Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Naczelnik Wydziału:
Tomasz Wosk
tel. (15) 643 36 98
pokój: 115
e-mail: tomasz.wosk (at) stalowowolski.pl

 

 • Promocja Powiatu
  Róża Tarkowska
  Ewelina Gul
  tel. (15) 643 36 36
  pokój 114 • Kultura, Zdrowie, Sport, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi:
  Lila Wojciak
  tel. (15) 643-36-54
  pokój 408


 

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności:

1) w zakresie promowania Powiatu:

 1. tworzenie i koordynowanie realizacji strategii informacyjnej Starostwa,
 2. promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wystaw i innych form prezentacji ich historii, kultury i dorobku materialnego,
 3. współdziałanie z jednostkami samorządów terytorialnego i administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji Powiatu,
 4. prowadzenie działań w celu nawiązywania oraz kontynuowania współpracy Powiatu z zagranicą w zakresie prowadzenia wspólnych, z partnerami zagranicznymi, przedsięwzięć gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 5. prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń,
 6. organizacja pobytu zaproszonych przez Powiat delegacji krajowych i zagranicznych,
 7. organizacja spotkań, konferencji i warsztatów promujących Powiat,
 8. prowadzenie spraw dotyczących udziału w targach oraz innych imprezach o charakterze wystawienniczym promujących Powiat,
 9. opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie,
 10. utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze upominkowo - informacyjnym,
 11. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wydatków związanych z promocja Powiatu,
 12. przygotowywanie i rozpowszechnianie, we współpracy z Wydziałami informacji prasowych o działalności Starostwa,
 13. organizowanie konferencji prasowych,
 14. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 15. monitoring publikacji w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie ewentualnych sprostowań i odpowiedzi prasowych,
 16. prowadzenie działań na rzecz uświetnienia obchodów świat lokalnych, regionalnych i państwowych,
 17. opracowywanie i stała aktualizacja we współpracy z samorządami gminnymi danych o warunkach i możliwościach inwestycyjnych na terenie Powiatu,
 18. nadzór i koordynowanie oraz aktualizacja zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu a także sporządzanie analiz i opracowań dotyczących gospodarczych możliwości rozwojowych Powiatu,
 19. prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów i udzielanie pomocy w zakresie podejmowania przez nich działalności gospodarczej na terenie Powiatu,
 20. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych przy podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej,
 21. organizacyjne wsparcie udziału lokalnych przedsiębiorców w krajowych i zagranicznych szkoleniach, seminariach, targach i misjach gospodarczych oraz w wyjazdach studyjnych, które maja na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 22. prowadzenie spraw związanych z obsługa funkcji reprezentacyjnych Starosty oraz Członków Zarządu,
 23. gromadzenie materiału fotograficznego dokumentującego wydarzenia na terenie Powiatu,
 24. opracowanie okresowych informacji z prac Starosty.

2) w zakresie kultury:

 1. przygotowywanie założeń polityki kulturalnej powiatu i realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
 2. wspieranie środowisk animatorów ruchu artystycznego oraz środowisk twórczych na terenie powiatu, współdziałanie z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami twórczymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez artystycznych,
 3. opracowywanie Powiatowego Harmonogramu Imprez Kulturalnych na dany rok,
 4. opiniowanie wniosków o przyznawanie dofinansowania na zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 5. kwalifikowanie wniosków o przyznawanie nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz udział i obsługa komisji opiniującej,
 6. wspieranie działalności artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez koncerty, przeglądy, wystawy, festiwale i konkursy,
 7. prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej pracowników instytucji kultury,
 8. wspieranie edukacji artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie powiatu poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie koncertów, przeglądów, wystaw, festiwali i konkursów,
 9. organizowanie corocznych uroczystości Powiatowego Dnia Animatora Kultury połączonej z wręczaniem nagród Starosty oraz wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

3) w zakresie sportu:

 1. przygotowywanie założeń polityki w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
 2. opracowywanie Powiatowego Harmonogramu Imprez Sportowych na dany rok,
 3. współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie powiatu,
 4. prowadzanie kontroli podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji na realizacje zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu z budżetu powiatu,
 5. opiniowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na zadania w sferze kultury fizycznej i sportu,
 6. kwalifikowanie wniosków o przyznawanie nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz udział i obsługa komisji opiniującej,
 7. organizacja dorocznej uroczystości Powiatowego Dnia Animatora Sportu połączonej z wręczaniem nagród Starosty oraz wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

4) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

 1. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytku nieruchomym znaku informującego o tym, iż podlega ochronie,
 2. sporządzenie projektu programu opieki nad zabytkami,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
 4. prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
 5. wydawanie legitymacji i zaświadczeń o nadaniu uprawnień społecznego inspektora ochrony zabytków.

5) w zakresie pomocy kombatantom oraz niektórym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:

 1. realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
 2. organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 3. świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
 4. analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

6) w zakresie zdrowia:

 1. wykonywanie zadań organu prowadzącego, dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez powiat,
 2. przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. obsługa komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydatów na stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych przez powiat,
 4. współpraca ze stowarzyszeniami, towarzystwami naukowymi i fundacjami w zakresie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia,
 5. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 6. przygotowywanie decyzji na wniosek poradni przeciwgruźliczej o umieszczeniu chorego na gruźlicę w szpitalu, sanatorium,
 7. sporządzanie wniosków o przymusowym leczeniu dzieci i młodzieży chorej na gruźlicę,
 8. zgłaszanie organom Inspekcji Sanitarnej oraz zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne,
 9. przygotowywanie projektów aktów prawnych mających na celu zapobieżenie epidemii w razie wystąpienia choroby zakaźnej,
 10. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu stalowowolskiego na każdy rok,
 11. przygotowywanie opinii do aktualizacji wojewódzkiego planu działania Systemu Ratownictwa Medycznego,
 12. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy o ratownictwie medycznym,
 13. rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi na obszarze powiatu,
 14. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 15. przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.

7) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. realizacja zadań Powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. przygotowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe,
 4. realizacja zadań Powiatu w zakresie powoływania oraz współdziałania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego.

8) w zakresie pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów nieinfrastrukturalnych:

 1. gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów wspierających rozwój społeczno – gospodarczy powiatu,
 2. inicjowanie i koordynacja działań w celu pozyskania środków pomocowych, stanowiących uzupełnienie funduszy unijnych,
 3. sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków unijnych, programów bilateralnych itp.,
 4. współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, zgodnie z regułami i zasadami instytucji wdrażających,
 5. kompleksowa realizacja projektów.

 

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

 

Sekretarz Powiatu:
Helena Krasoń
tel. (15) 643 36 07
pokój 102
e-mail: org (at) stalowowolski.pl 

 

 • Sprawy Organizacyjne, nadzoru i ochrony danych osobowych
  Magdalena Sołtys-Kurek
  Pok. 103
  tel. 15 643 36 35

 

 

Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<

 


 

Do zadań Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1. w zakresie obsługi Rady Powiatu:

 1. udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
 2. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem sesji Rady Powiatu, a w szczególności gromadzenie materiałów niezbędnych dla prawidłowej pracy Rady i Komisji i przesyłanie ich radnym,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rady i jej Komisji oraz poszczególnych Radnych,
 4. obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Powiatu i Komisji - protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
 5. prowadzenie rejestrów:

  - uchwał Rady Powiatu,
  - wniosków i opinii Komisji,
  - interpelacji i zapytań radnych,
  - aktów prawa miejscowego,

 6. przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji, i interpelacji Radnych Zarządowi, Naczelnikom Wydziałów oraz nadzór nad terminowym ich załatwieniem,
 7. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 8. przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
 9. sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady,
 10. organizowanie dyżurów radnych,
 11. organizowanie i obsługa dyżuru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych przez obywateli oraz podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia,
 12. wprowadzanie dokumentów z sesji i posiedzeń Komisji do Biuletynu Informacji Publicznej.

2) w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

 1. ustalanie porządku obrad Zarządu w oparciu o przedłożone dokumenty zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Zarządu oraz Sekretarza,
 2. przedkładanie Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi materiałów na posiedzenie Zarządu zgodnie z ustalonym porządkiem,
 3. protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu,
 4. przekazywanie do realizacji postanowień Zarządu wraz z uchwałami i przedłożonymi materiałami na stanowiska pracy,
 5. prowadzenie rejestrów:

  - uchwał Zarządu,
  - upoważnień udzielonych przez Zarząd.

 6. opracowywanie sprawozdań z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. kontrola wykonania uchwał Zarządu,
 8. wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej z posiedzeń Zarządu Powiatu,
 9. realizacja i koordynacja zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

3. w zakresie spraw osobowych:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 2. planowanie funduszu zatrudnienia,
 3. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 4. prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników,
 5. prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi i uczniowskimi,
 6. sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników – nadzór nad realizacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 8. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

4. w zakresie spraw organizacyjnych, nadzoru i ochrony danych osobowych:

 1. opracowywanie projektów Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i przygotowywanie niezbędnych zmian,
 2. opracowywanie projektów zarządzeń Starosty z zakresu spraw organizacyjnych,
 3. prowadzenie zbioru zarządzeń Starosty,
 4. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty i prowadzenie zbioru wydanych upoważnień,
 5. prowadzenie zbioru porozumień w sprawie:
  a) wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
  b) powierzenia zadań publicznych jednostkom samorządowym,
 6. organizacja i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków obywateli oraz przyjęć interesantów,
 7. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Starosty, oraz przekazywanie ich do załatwienia Wydziałom i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 8. kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez Wydziały i jednostki organizacyjne oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań,
 9. organizacja i nadzór nad załatwianiem petycji,
 10. prowadzenie centralnego rejestru petycji wpływających  do Starosty oraz przekazywanie ich do załatwienia właściwym Wydziałom, jednostkom organizacyjnym lub organom administracji publicznej,
 11. kontrola terminowego załatwiania petycji przez Wydziały i jednostki organizacyjne opraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań,
 12. przekazywanie wg właściwości wniosków i interwencji posłów i senatorów, wniosków i postulatów ludności oraz nadzór nad terminowym udzieleniem odpowiedzi,
 13. prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych, koordynowanie i nadzorowanie realizacji wniosków z kontroli,
 14. prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu Stalowowolskiego do organizacji i stowarzyszeń,
 15. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wniosków lub opinii związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem, znoszeniem oraz ustalaniem granic jednostek samorządu terytorialnego,
 16. prowadzenie rejestru odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w pierwszej instancji oraz skarg skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 17. sporządzanie i aktualizacja zakresów czynności dla Naczelników Wydziałów,
 18. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 19. przygotowywanie wniosków o odznaczenia dla pracowników Starostwa,
 20. przekazywanie uchwał prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
 21. administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),
 22. wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

5) w zakresie spraw społecznych:

 1. sprawowanie nadzoru nad fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu w zakresie określonym w ustawie o fundacjach,
 2. sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami w zakresie wynikającym z ustawy prawo o stowarzyszeniach,
 3. wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ciała ludzkiego z obcego państwa,
 4. przygotowywanie decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części na czas określony lub do odwołania,
 5. przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 6. prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych.

6) w zakresie spraw kancelaryjnych:

 1. prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa,
 2. przyjmowanie korespondencji wpływającej do Starostwa oraz przekazywanie jej do Wydziałów,
 3. wysyłanie korespondencji,
 4. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.

7) w zakresie obsługi sekretarskiej:

 1. prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 2. obsługa przyjęć interesantów,
 3. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, organizowanie jego kontaktów i narad z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami politycznymi, społecznymi itp.,
 4. prowadzenie harmonogramu wykorzystania samochodów służbowych,
 5. wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z kartą zadań stanowiska pracy,
 6. obsługa systemu służącego do podpisu elektronicznego pism kierowanych do podpisu przez Starostę i Wicestarostę.

8. w zakresie spraw archiwum zakładowego:

 1. nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
 2. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 3. przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej po jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był organ jednostki samorządu terytorialnego,
 4. przejmowanie dokumentacji ze składu chronologicznego,
 5. przejmowanie dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 6. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 7. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 8. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 9. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 10. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 11. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 12. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 13. przygotowywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu archiwizowanych dokumentów.

9. w zakresie obrony cywilnej:

 1. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 2. ustalanie zadań obrony cywilnej dla organów samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych, których organem założycielskim jest powiat,
 3. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
 4. opracowywanie planów obrony cywilnej powiatu oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej gmin,
 5. organizowanie szkoleń, ćwiczeń obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 6. przygotowanie i zapewnienie działaniami systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 7. tworzenie i przygotowywanie do działania formacji obrony cywilnej,
 8. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności oraz prowadzenie akcji ratunkowych, 
 9. planowanie i przygotowywanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy lekarskiej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 10. koordynowanie działań w zakresie zabezpieczenia ludności w wodę w warunkach kryzysowych oraz dl urządzeń specjalnych do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 11. wykonywanie innych zdań obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach oraz przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i Województwa.

10) w zakresie spraw obronnych:

 1. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. obsługa pod względem organizacyjnym technicznym Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 3. doręczanie kart powołania do wojska w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej /tzw. akcja kurierska/,
 4. współpraca w wyżej wymienionych sprawach z Wojskowym Komendantem Uzupełnień wraz z Prezydentem Miasta Stalowa Wola i Wójtami Gmin w powiecie,
 5. organizacja i szkolenie zespołu stałego dyżuru Starosty oraz nadzór nad systemem stałych dyżurów w powiecie stalowowolskim,
 6. opracowywanie planów i dokumentów związanych z realizacją procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
 7. przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z przygotowaniem Starostwa do wykonywania zadań w czasie zagrożenia i wojny,
 8. przygotowanie ramowych planów Działalności Obronnej i Szkolenia Obronnego na terenie Powiatu,
 9. sporządzanie i przesyłanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdań z:
  a) realizacji zadań związanych z Akcją Kurierską Administracji Publicznej,
  b) szkolenia obronnego.

11) w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:

 1. przygotowywanie projektów planów i harmonogramów działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 2. prowadzenie stałej obsługi biurowej prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 3. opracowywanie dla potrzeb działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sprawozdań i analiz w zakresu bezpieczeństwa w powiecie,
 4. podejmowanie czynności polegających na skoordynowaniu działań powiatowych służb, inspekcji i straży w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu,
 5. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku celem przedłożenia Radzie,
 6. koordynacja w zakresie realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

12) w zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 2. gromadzenie i przetwarzanie danych zagrożeń o siłach i środkach, które mogą być użyte w sytuacjach kryzysowych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze powiatu,
 3. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz przekazywanie dla gmin ostrzeżeń o zagrożeniach,
 4. opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 5. opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Staroście gminnych planów reagowania kryzysowego,
 6. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 7. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
 8. współdziałanie z właściwymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 9. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 10. współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
 11. obsługa aplikacji komputerowych stosowanych w systemie zarządzania kryzysowego.

14) w zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych,
 2. współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego w zakresie wymiany informacji w zarządzaniu kryzysowym,
 3. współdziałanie z sąsiednimi powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego,
 4. gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałami Starostwa, Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi,
 5. organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych,
 6. opracowywanie procedur dotyczących uruchomienia i koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy humanitarnej,
 7. stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska,
 8. stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami,
 9. pełnienie funkcji całodobowej służby dyżurno - operacyjnej.

 

Wydział Budżetu i Finansów

 

Skarbnik Powiatu:
Elżbieta Kulpa
tel. (15) 643 36 32
pokój 116
e-mail: budzet (at) stalowowolski.pl 

 

 • Budżet
  Maria Wierzbińska
  Pok. 110
  tel. 15 643 36 25

   

 • Księgowość
  Anna Kółko, Iwona Kozioł, Edyta Banasiak - Nawracaj, Sylwia Żak
  Pok. 110,111
  tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31

   

 • Finanse i sprawozdawczość:
  Grażyna Górska
  Pok. 111
  tel. 15 643 36 31

   

 • Księgowość:
  Marzena Choma, Wiesława Kwaśniewska
  Pok. 112
  tel. 15 643 36 30


 


 

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) w zakresie budżetu:

 1. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 2. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej powiatu,
 3. opracowywanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez powiat,
 4. opracowywanie okresowych analiz z zakresu wykonania budżetu,
 5. wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz przygotowywanie projektów decyzji zmian w budżecie,
 6. informowanie jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży o zmianach w planach wydatków wynikających z uchwał Zarządu i Rady,
 7. przygotowywanie Staroście propozycji podziału środków związanych z funkcjonowaniem Starostwa,
 8. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie budżetu.


2. w zakresie finansów i sprawozdawczości:

 1. sprawowanie funkcji dysponenta drugiego stopnia,
 2. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
 3. sporządzanie zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu powiatu,
 4. przekazywanie środków na inwestycje własne oraz koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,
 5. opracowywanie okresowych analiz finansowych z zakresu budżetu,
 6. kontrola i analiza wykonania budżetu dla potrzeb oceny przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 7. przekazywanie środków na zadania powierzone oraz kontrola rozliczeń dotacji.

3. w zakresie księgowości Starostwa:

 1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 2. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej na podstawie planu kont obowiązującego jednostki sektora finansów publicznych,
 3. ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa,
 4. obsługa finansowo – księgowa jednostek samorządu powiatowego uwzględniająca struktury organizacyjno- prawne,
 5. obsługa finansowo - księgowa pracowników w zakresie wynagrodzeń, rozrachunków z budżetem, rozrachunków publiczno – prawnych i innych rozrachunków,
 6. ewidencja środków trwałych starostwa w układzie syntetycznym i analitycznym pozwalającym na wykonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku, przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem, rozlicznie osób za powierzone im mienie,
 7. sporządzanie sprawozdawczości bilansowej, statystycznej, deklaracji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 9. kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Naczelnik Wydziału:
Krzysztof Żminda
tel. 15 643 36 43
pokój 208
e-mail: k.zminda (at) stalowowolski.pl

 

 • Zastępca Naczelnika:
  Dorota Chmiel
  Pok. 207
  tel. 15 643 36 44

 • Prawa jazdy
  Magdalena Janiec, Agnieszka Liber, Dominika Tubielewicz, Jolanta Błądek
  Pok. 201, 209
  tel. 15 643 36 37, 15 643 36 40, 15 643 36 42


 • Rejestracja Pojazdów
  Czesław Błądek, Krzysztof Grabiec, Aneta Laskowska, Grażyna Lewczyk, Dorota Trela, Grzegorz Ruszak, Agata Tryka
  Pok. 211
  tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46,


 • Transport
  Jan Sibiga, Piotr Szwedo
  Pok. 210
  tel. 15 643 36 41


 • Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców oraz zarządzanie ruchem na drogach
  Pater Beata
  Pok. 210
  tel. 15 643 36 41

 

Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

1) w zakresie komunikacji:

 1. wydawanie i uzupełnianie profili kandydata na kierowcę,
 2. wydawanie praw jazdy,
 3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 4. wymiana zagranicznych krajowych praw jazdy na polskie prawa jazdy,
 5. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
 6. dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,
 7. wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia,
 8. potwierdzanie danych zawartych w prawie jazdy osobie wymieniającej polskie prawo jazdy za granicą,
 9. kierowanie na badania lekarskie kierowców w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 10. kierowanie na badania psychologiczne kierowców w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 11. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 12. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 13. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 14. wykonywanie orzeczeń sądowych w zakresie orzeczonych środków karnych zakazu prowadzenia pojazdów,
 15. żądanie od innych organów wydających prawa jazdy akt kierowców oraz wysyłanie akt kierowców do innych organów,
 16. prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
 17. prowadzenie archiwum akt kierowców oraz akt osób bez uprawnień,
 18. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska pracy,
 19. udzielanie informacji dotyczących kierowców oraz osób bez uprawnień na żądanie uprawnionych do tego organów,
 20. wydawanie decyzji o czasowej rejestracji oraz rejestracji pojazdów,
 21. wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów,
 22. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu,
 23. zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 24. wydawanie zaświadczeń o posiadanych pojazdach,
 25. wydawanie zaświadczeń dla celów przerejestrowania pojazdów w innym organie - w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
 26. dokonywanie zmian danych dot. pojazdu oraz jego właściciela zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
 27. sporządzanie i przekazywanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach do organów podatkowych,
 28. wysyłanie do organów rejestrujących zawiadomień i potwierdzeń dotyczących przerejestrowanych pojazdów,
 29. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu,
 30. przyjmowanie zgłoszeń o zastawie rejestrowym, wpisywanie informacji w tym zakresie do dowodu rejestracyjnego,
 31. sporządzanie obowiązujących sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska pracy,
 32. wysyłanie do zagranicznych organów rejestrujących dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w kraju,
 33. prowadzenie archiwum akt pojazdów,
 34. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 35. nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, w tym dokonywanie kontroli tych podmiotów,
 36. przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 37. wydawanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych,
 38. cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 39. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 40. nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców i kierowców:

  a) nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców oraz działalnością instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
  b) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców z terenu powiatu stalowowolskiego,
  c) kontrola ośrodków szkolenia kierowców posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w innym powiecie, a których infrastruktura znajduje się na terenie powiatu stalowowolskiego,
  d) prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
  e) gromadzenie w ewidencji informacji o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców,

 41. przekazywanie danych dotyczących przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 42. przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców a także przekazywanie dokumentacji w tym zakresie do komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę,
 43. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców,
 44. wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz przedłużanie ważności tego dokumentu,
 45. wydawanie decyzji o skreśleniu instruktorów lub wykładowców z ewidencji,
 46. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym m. in. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu oraz informowanie jednostek wprowadzających organizację ruchu o utracie ważności zatwierdzonej organizacji,
 47. prowadzenie ewidencji projektów zmian organizacji ruchu,
 48. kontrola wprowadzonych zmian stałej organizacji ruchu,
 49. udział w pracach zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 50. wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez wymagających korzystania w sposób szczególny z dróg gminnych i powiatowych.
 51. Załatwianie innych spraw przewidzianych w przepisach prawa dla kompetencji starosty, związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracją i oznaczaniem pojazdów.


2. w zakresie transportu:

 1. wydawanie, cofanie i zmiana licencji na krajowy drogowy transport osób i rzeczy,
 2. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,
 3. wydawanie, cofanie i zmiana zaświadczeń na prowadzenie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 4. dokonywanie uzgodnień w zakresie planowanego przebiegu linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa,
 5. dokonywanie kontroli przedsiębiorców, którym udzielono licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego,
 6. nadzór nad wykonywaniem przez powiatową jednostkę organizacyjną zadań z zakresu usuwania z drogi pojazdów, ich parkowania oraz przechowywania na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przeprowadzania postępowania z pojazdami przejętym na rzecz powiatu.

 

Wydział Architektoniczno - Budowlany i Środowiska

 

Naczelnik Wydziału:
Grzegorz Janiec
tel. (15) 643 36 50
pokój 411
e-mail: g.janiec (at) stalowowolski.pl 

 

 • Administracja Budowlana / Gmina Zaleszany
  Halina Pałka
  Pok. 409
  tel. 15 643 36 49

 • Administracja Budowlana / Pysznica
  Michał Gorzula
  Pok. 409
  tel. 15 643 36 49

   

 • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Sochy, Posanie, Karnaty, Poręby, Pławo, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Zasanie, Energetyków)
  Grzegorz Nawrocki
  Pok. 410
  tel. 15 643 36 48

 

 • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Śródmieście, Pławo, Centralne, Fabryczne, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Metalowców)
  Lech Żak
  Pok. 410
  tel. 15 643 36 48

   

 • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Poręby, Rozwadów, Charzewice, Piaski, Dolina, Młodynie, Widok)
  Grażyna Żyszkiewicz
  Pok. 410
  tel. 15 643 36 48

 

 • Administracja Budowlana / Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Zaklików sołectwa: Zaklików, Józefów, Karkówka, Łysaków, Baraki Nowe, Baraki Stare, Zdziechowice Pierwsze, Zdziechowice Drugie)
  Anna Grzywacz
  Pok. 412
  tel. 15 643 36 51

 

 • Administracja Budowlana / Gmina Bojanów, Zaklików, sołectwa: Antoniówka, Dąbrowa, Gielnia, Irena, Goliszowiec, Lipa i Łążek), Gm. Stalowa Wola – zaświadczenia o samodzielności lokali
  Aleksandra Stróż
  Pok. 412
  tel. 15 643 36 51

 

Referat Środowiska:

 • Kierownik Referatu
  Informacje o środowisku, edukacja ekologiczna, rybactwo śródlądowe
  Hubert Karwan
  Pok. 301
  tel. 15 643 36 03
  h.karwan (at) stalowowolski.pl

 • Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz rolnictwo
  Justyna Koper - Kędra
  Pok. 301
  tel. 15 643 36 00, 15 643 36 03


 • Gospodarka wodno - ściekowa
  Elżbieta Lis
  Pok. 301
  tel. 15 643 36 00, 15 643 36 03


 • Gospodarka odpadami
  Monika Klockiewicz
  Pok. 303
  tel. 15 643 36 05


 • Geolog Powiatowy
  Alicja Zabawa
  Pok. 303
  tel. 15 643 36 05


Referat Leśnictwa i Ochrony Przyrody:

 

Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


 

Do zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego i Środowiska należy w szczególności:

1)w zakresie architektoniczno – budowlanym:

 1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie kompetencji Starosty,
 2. wydawanie decyzji:

  a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
  b) o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę lub wykonanie robót budowlanych,
  c) o zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
  d) o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  e) rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określenia granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z tej nieruchomości w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
  f) o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  g) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.) o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych,

 3. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
 4. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego,
 5. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wykonawcze,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, oraz wnoszenie w uzasadnionych przypadkach w formie decyzji administracyjnej - sprzeciwu w tych sprawach,
 7. sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymogami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisami techniczno - budowlanymi,
 8. sprawdzanie kompletności projektu oraz zachowania jego właściwej formy w oparciu o wytyczne zwarte w przepisach wykonawczych, jak również posiadania stosowych opinii uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń – wynikających z przepisów wykonawczych,
 9. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 10. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ich przekazywanie do organu wyższego stopnia w terminie do piątego dnia każdego miesiąca,
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego w sprawach:

  a) wznowienia postępowania,
  b) uchylenia decyzji,
  c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji,


 12. wydawanie inwestorom dzienników budowy lub rozbiórki,
 13. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach w tych sprawach,
 14. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 15. wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
 16. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 17. Przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii projektu zagospodarowania obiektów kubaturowych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

2) w zakresie geologii:

 1. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą udokumentowanych na obszarze do 2ha i wydobyciu rocznym poniżej 20000 m3,, bez użycia materiałów wybuchowych,
 2. ustalenie formy i wielkości zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z interesem państwa lub szczególnie ważnym interesem publicznym, związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją,
 3. odmowa udzielenia koncesji,
 4. zmiana warunków udzielonych koncesji,
 5. przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu,
 6. cofanie lub ograniczanie koncesji bez odszkodowania jeżeli przedsiębiorca narusza wymogi ustawy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania,
 7. stwierdzenie wygaśnięcia koncesji,
 8. przekazywanie państwowej służbie geologicznej dokumentów stanowiących podstawę do dokonania odpowiednio wpisu bądź wykreślenia w rejestrze obszarów górniczych,
 9. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 10. przyjmowanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 11. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych,
 12. zobowiązywanie tego, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych do wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych czynności, w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek, jeżeli wymagają tego potrzeby bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska lub rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym racjonalnej gospodarki złożami kopalin,
 13. zgłaszanie sprzeciwu do projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, gdy nie odpowiadają one przepisom prawa lub zagrażają środowisku,
 14. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej
 15. przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej
 16. nakazanie dokonania zmian dokumentacji geologicznej, w tym wykonania dodatkowych prac geologicznych w przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy dokumentacją, a stanem rzeczywistym,
 17. zatwierdzanie zmian dokumentacji geologicznej,
 18. przekazywanie kopi wydanych decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych, organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego – których terenów dotyczy dokumentacja, dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej, właściwym miejscowo organom administracji geologicznej,
 19. gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej w zakresie swoich właściwości,
 20. wydawanie zgody na zmianę kryteriów bilansowości złoża,
 21. przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny,
 22. przyjmowanie informacji (w cyklach półrocznych) o opłatach eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę,
 23. ustalenie opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty lub wniesienia opłaty innej od należnej,
 24. ustalanie opłaty dodatkowej za prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
 25. wstrzymywanie działalności prowadzonej z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków, bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków, a w przypadku potrzeby nakazanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu,
 26. opiniowanie gminnych projektów studium zagospodarowania przestrzennego,
 27. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 28. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

3) w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarki ściekowej, ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
 2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach dotyczących obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień, oraz prowadzenie okresowych przeglądów pozwoleń wodnoprawnych,
 3. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
 4. gromadzenie informacji związanych z gospodarką wodną i ściekową,
 5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i wydanych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie: poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wykonania urządzeń wodnych, rolniczego wykorzystania ścieków oraz decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów.

4) w zakresie budownictwa wodnego:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących budownictwa wodnego,
 2. ustalanie linii brzegu wód nie będących wodami morskimi i granicznymi,
 3. gromadzenie informacji związanych z gospodarką wodną,
 4. prowadzenie kontroli obiektów służących gospodarce wodnej,
 5. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie egzekwowania obowiązków wynikających z Prawa Wodnego i decyzji administracyjnych w zakresie budownictwa wodnego,
 6. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i wydanych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wykonania urządzeń wodnych.


5) w zakresie melioracji:

 1. zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
 2. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
 3. wydawanie decyzji w sprawach rozwiązywania spółek wodnych, ustalania zarządu komisarycznego i likwidacji spółek,
 4. wydawanie decyzji, pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń melioracyjnych,
 5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i wydanych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie: wykonania urządzeń melioracji szczegółowych.

6) w zakresie ochrony przed powodzią:

 1. wydawanie decyzji zobowiązujących do usuwania drzew rosnących na wałach przeciwpowodziowych,
 2. uczestniczenie w przeglądach wałów powodziowych,

7) w zakresie rybactwa śródlądowego:

 • wydawanie i cofanie kart wędkarskich oraz kart do łowienia podwodnego,
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wód nieżeglownych w wodach żeglownych,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego do połowu ryb,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją Społecznej Straży Rybackiej,
 • wydawanie legitymacji społecznym strażnikom rybackim.

8) w zakresie gospodarki odpadami:

 1. współpraca w przygotowaniu pozwoleń zintegrowanych w części dotyczącej gospodarki odpadami,
 2. przygotowanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 3. przygotowanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
 4. przygotowanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 5. przygotowanie zezwoleń na transport odpadów,
 6. przygotowywanie decyzji w zakresie wydawania, ograniczania, cofania, zmiany pozwoleń i zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami,
 7. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie przetwarzania, zbierania lub transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności,
 8. przygotowanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
 9. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków, gdy gospodarowania tego dokonuje sam starosta,
 10. prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarujące odpadami, przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach w zakresie objętym właściwością Starosty,
 11. zobowiązanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 12. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie gospodarki odpadami,
 13. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

9) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

 1. wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 2. wydawanie decyzji dot. zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
 3. przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego – wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,
 4. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
 5. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przez podmioty przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty.
 6. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony powietrza,
 7. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony powietrza oraz udostępnianie tych informacji.
 8. Zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

10) w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi:

 1. wydawanie ograniczanie, cofanie oraz zmiana decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku dla prowadzących działalność gospodarczą,
 2. przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne z których emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
 3. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie o ochronie środowiska przez podmioty w zakresie objętym właściwością starosty,
 4. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
 5. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu ochrony przed hałasem i polem elektromagnetycznym oraz udostępnienie tych informacji,
 6. wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 7. zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.


11) w zakresie pozwoleń zintegrowanych:

 1. wydawanie, ograniczanie, cofanie, zmiana pozwoleń zintegrowanych,
 2. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz udostępnianie tych informacji.

12) w zakresie ochrony powierzchni ziemi:

 1. prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami jakości gleby i ziemi,
 2. prowadzenie spraw związanych z obserwacją terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
 3. prowadzenie spraw dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 4. prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

13) w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przekazywanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

 1. opiniowanie pod względem merytorycznym celowości planowanych do poniesienia wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

14) w zakresie leśnictwa:

 1. wydawanie decyzji w sprawach przyznawania środków na pokrycie kosztów zalesiania oraz zamiany lasów na użytek rolny,
 2. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzania lasów o powierzchni powyżej 10 ha oraz inwentaryzacji stanów lasów o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. wydawanie decyzji w sprawach pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów,
 4. wydawanie opinii w sprawie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa opracowywanych przez nadleśnictwa,
 5. współpraca z właścicielami gruntów korzystającymi z ustawy o zalesieniach gruntów porolnych,
 6. dokonywanie ocen udatności upraw leśnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wysokości ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, wstrzymywaniem wypłat w przypadku stwierdzenia niezgodności z planem zalesienia lub uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nakazywaniem zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadku zniszczenia uprawy w wyniku celowego działania,
 8. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zabiegów ochronnych i zwalczających w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów,
 9. dokonywanie oceny udatności upraw na gruntach porolnych zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 10. wydawanie decyzji w sprawie uznania za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru – w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 11. wydawanie zaświadczeń i informacji o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

15) w zakresie łowiectwa:

 1. wydawanie decyzji w sprawie wydawania zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie dzikiej zwierzyny,
 2. wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie i hodowanie psów rasy chart i ich mieszańców,
 3. przygotowywanie umów dzierżawnych dla polnych obwodów łowieckich i zmiany tych umów,
 4. przygotowywanie aneksów do umów dzierżawnych w sprawie wysokości tenuty dzierżawnej,
 5. przygotowywanie podziału czynszów dzierżawnych pomiędzy gminy i nadleśnictwa,
 6. wydawanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

16) w zakresie ochrony przyrody:

 1. prowadzenie rejestru posiadaczy roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
 2. przygotowywanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów na gruntach stanowiących mienie gminne,
 3. ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 4. ustalanie kar pieniężnych za zniszczenie drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia,
 5. przygotowywanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów lub pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 6. ustalanie odszkodowań za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie w przypadku gdy stwarzają one utrudnienia w ruchu kolejowym oraz w razie braku umowy stron,
 7. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających wnioski o wydanie zezwoleń oraz wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew, zadrzewień lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

17. w zakresie informacji o środowisku:

 1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
 2. udostępnianie informacji z zakresu ochrony środowiska,
 3. wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej.

18. w zakresie edukacji ekologicznej oraz pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów z zakresu ochrony środowiska:

 1. Inicjowanie oraz koordynowanie akcji ekologicznych, programów, konkursów, szkoleń, warsztatów, wycieczek w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy z lokalnymi samorządami, szkołami, bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi.
 2. gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej,
 3. inicjowanie i koordynacja działań w celu pozyskania środków pomocowych, stanowiących uzupełnienie funduszy unijnych,
 4. sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków pozabudżetowych,
 5. współdziałanie z merytorycznymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, zgodnie z regułami i zasadami instytucji wdrażających, kompleksowa realizacja projektów.

 

Wydział Edukacji

 

Naczelnik Wydziału:
Bożena Karlik
tel. (15) 643 36 52
pokój 403
e-mail: ekznaczelnik (at) stalowowolski.pl

 

 • Oświata, projekty nieinfrastrukturalne
  Maria Pędlowska
  Pok. 401
  tel. 15 643 36 53

   

 • Oświata
  Ewa Szewczyk, Aleksandra Kulińska
  Pok. 401
  tel. 15 643 36 55

 

Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<

 


 Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:


1.    w zakresie oświaty:
1)    przygotowywanie założeń polityki oświatowej oraz realizacja ustalonych kierunków tej polityki,
2)    zakładanie, przekształcanie i likwidacja publicznych szkół podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i placówek,
3)    ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego,
4)    sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek publicznych w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych,
5)    kontrola zmian w statutach szkół i placówek (kontrola formalna),
6)    analiza arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski,
7)    przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektora szkoły i placówki,
8)    przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz prowadzenie spraw związanych z powierzeniem tego stanowiska,
9)    opiniowanie powierzenia przez dyrektora szkoły lub placówki stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
10)    przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
11)    przygotowywanie wniosków o medale i odznaczenia, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty i nagrody Starosty w dziedzinie oświaty dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ,
12)    przygotowywanie dokumentacji dla komisji opiniującej wnioski o przyznawanie Nagród Starosty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,
13)    przygotowywanie projektu regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków,
14)    określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,
15)    określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
16)    wykonywanie zadań organu prowadzącego związanych z rekrutacją uczniów,
17)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz podejmowanie procedur związanych z wpisem lub wykreśleniem z ewidencji,
18)    nadawanie i cofanie niepublicznym szkołom uprawnień szkoły publicznej,
19)    wydawanie zezwoleń na założenie lub zgody na likwidację szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
20)    przygotowywanie dokumentacji dla komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia,
21)    wydawanie skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych,
22)    prowadzenie rejestru szkół i placówek w Systemie Informacji Oświatowej oraz weryfikacja danych,
23)    wydawanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
24)    przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za poprzedni rok szkolny,
25)    współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

2.    w zakresie pozyskiwania dla Powiatu środków pozabudżetowych dotyczących projektów nieinfrastrukturalnych:
1)    gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania i wykorzystania dostępnych pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów nieinfrastrukturalnych,
2)    analiza wniosków o  dofinansowanie projektów ze środków unijnych, programów bilateralnych, itp., opracowanych przez jednostki oświatowe,
3)    koordynowanie działań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych,
4)    współdziałanie z innymi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych

 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Naczelnik Wydziału,
Geodeta Powiatowy:

Andrzej Winiarczyk
tel. (15) 643 36 11
pokój 318
e-mail: a.winiarczyk (at) stalowowolski.pl 

 

 • Ewidencja gruntów i budynków - Stalowa Wola
  Agnieszka Popielińska, Ewa Dul-Jedziniak
  Pok. 13
  tel. 15 643 36 16

 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy: Bojanów i Pysznica
  Joanna Grzywacz
  Pok. 14
  tel. 15 643 36 21

 • Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Zaklików oraz Antoniów, Chwałowice, Nowiny, Orzechów, Pniów, Witkowice i Zalesie
  Ryszard Paszko
  Pok. 15
  tel. 15 643 36 20

 • Ewidencja gruntów i budynków - Gmina Zaleszany oraz Dąbrowa Rzeczycka, Kępa, Radomyśl, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Długa, Wola Rzeczycka
  Dominika Duma
  Pok. 16
  tel. 15 643 36 18

 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków
  Artur Gierak
  Pok. 313
  tel. 15 643 36 12

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." />
 • Gospodarka nieruchomościami skarbu państwa
  Lucyna Karbarz
  Pok. 314
  tel. 15 643 36 13

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." />
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych
  Zbigniew Gaweł
  Pok. 317
  tel. 15 643 36 19

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." />
 • Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
  Bronisław Drzazga
  Pok. 316
  tel. 15 643 36 17

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." />
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT.
  Alicja Korga
  Pok. 315
  tel. 15 643 36 15
 • Kierownik PODGiK
  Tomasz Grobel
  Pok. 11
  tel. 15 643 36 58
  t.grobel (at) stalowowolski.pl

   

 • Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego
  Jakub Ehrenfeld, Beata Bober
  Pok. 10
  tel. 15 643 36 10

 • Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej
  Łucja Reguła - Owsicka
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." />
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym.
  Tomasz Muda, Władysław Lewandowski
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." />
 • Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie "Ośrodek"
  Katarzyna Idziniak
  Pok. 12
  tel. 15 643 36 23

 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym
  Jadwiga Buława
  Pok. 2
  tel. 15 643 36 23

 • Gospodarka nieruchomościami nierolnymi skarbu państwa
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." />

  Dawid Krasoń
  tel. 15 643 37 08

 

 Załatwianie spraw (dokumenty urzędowe, formularze) >>>link<<<


 

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) w zakresie geodezji:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez:

 • utrzymywanie systemu teleinformatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
 • utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodnie z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi,
 • archiwizację wycofanych danych ewidencyjnych,
 • udostępnianie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • ochronę danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 • okresową weryfikację danych ewidencyjnych,
 • sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
 • przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

b) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT ) w tym powiatowej bazy GESUT,

c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości,

e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

f)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,

g)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie map ewidencyjnych i zasadniczych,

h)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych,

i)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie cyfrowych kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych,

j)  gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie wyciągów z operatów szacunkowych,

k) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,

l)  obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych,

m) przyjmowanie i kontrola materiałów i zbiorów zasobu,

n)  uwierzytelnianie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,

o)  prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w tym tworzenie metadanych,

p)  prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,

q)  przetwarzanie materiałów zasobu do postaci elektronicznej i zapisywanie ich w bazie systemu,

r)  wyłączenie materiałów zasobu z zasobu i przekazywanie ich do archiwów państwowych.

 

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez:

 • organizowanie , przeprowadzanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym,

 • sporządzanie protokołów z narady oraz wydawanie odpisów tych protokołów zainteresowanym uczestnikom narad koordynacyjnych.

3. zakładanie osnów szczegółowych,

4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

6. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów,

7. zlecanie i nadzór prac geodezyjnych, organizowanie przetargów,

8. wprowadzanie dokumentów do Biuletynu Informacji Publicznej..

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 1. tworzenie Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
  • zbywanie, nabywanie, zamiana,
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  • oddawanie w trwały zarząd,
  • oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie,
  • zamiana w relacji Skarb Państwa, a jednostki samorządu terytorialnego,
  • przekazywanie na cele szczególne,
 3. windykacja należności za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, najem, dzierżawę gruntów,
 4. udzielanie bonifikat do opłat rocznych z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i ceny sprzedaży,
 5. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
 6. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 7. prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu wywłaszczanych nieruchomości,
 8. prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości,
 9. ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach,
 10. prowadzenie postępowań z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 11. prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne wymienione w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 12. prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod linie kolejowe w art. 37 a ust. 7-90 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „PKP” w brzmieniu ustawy zmieniającej z dnia 28 marca 2003r.,
 13. prowadzenie postępowań z zakresu ustawy z dnia 7 września o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
 • sporządzenie i przekazanie wojewodzie, marszałkowi, wójtom i prezydentowi miasta wykazu nieruchomości,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych,
 • poinformowanie mieszkańców powiatu o konieczności sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

 

3) w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi i ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 1. orzekanie o zwrocie działek zabudowanych i będących w dożywotnim użytkowaniu,
 2. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
 3. przekazywanie gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców,
 4. orzekanie o pozwoleniu na wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na inne cele,
 5. orzekanie o rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
 6. orzekanie o zmianie sposobu użytkowania gruntów,
 7. regulowanie stanów prawnych gruntów rolnych Skarbu Państwa.
 8. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o realizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 

Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu

 

Naczelnik Wydziału:
Alicja Mach
tel. (15) 643 36 06
pokój 310
e-mail: mienie (at) stalowowolski.pl

 

 


Do zadań Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu należy w szczególności:

1) w zakresie inwestycji i zamówień publicznych:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. prowadzenie inwestycji powiatowych określonych w budżecie powiatu,
 3. prowadzenie remontów kapitalnych i bieżących budynków Starostwa,
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie robót remontowych i inwestycyjnych.

2) w zakresie mienia powiatu:

 1. realizacja polityki powiatu w zakresie gospodarki mieniem powiatu,
 2. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
 3. prowadzenie ewidencji mienia powiatu – budynków, budowli, gruntów oraz dróg powiatowych,
 4. opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących mienia powiatu,
 5. prowadzenie postępowania likwidacyjnego w stosunku do pojazdów przejętych na rzecz powiatu oraz postępowania egzekucyjnego w stosunku do poprzedniego właściciela pojazdu.

3) w zakresie rozwoju powiatu:

 1. opracowywanie materiałów programowych niezbędnych dla określenia strategii, priorytetów, celów i kierunków rozwoju powiatu,
 2. prowadzenie analiz, w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno – gospodarczej powiatu,
 3. opracowywanie wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem powiatu, a zwłaszcza na inwestycje,
 4. współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie planowania, utrzymania, remontów i bazy dróg powiatowych.

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

 1. zarządzanie budynkami Starostwa,
 2. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 3. prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw urzędowych i prasy,
 4. zaopatrywanie w pieczęcie, tablice i druki,
 5. zaopatrywanie w podstawowy sprzęt biurowy, materiały biurowe i ich wydawanie,
 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia biurowego,
 7. likwidacja zużytych mebli i sprzętu biurowego.

5. w zakresie informatyzacji Starostwa:

 1. koordynowanie prac związanych z komputeryzacją Starostwa,
 2. nadzór nad wdrażanymi systemami komputerowymi,
 3. wskazywanie kierunków modernizacji eksploatowanych systemów,
 4. wyszukiwanie, opiniowanie i zakup oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa,
 5. wdrażanie i nadzór zabezpieczeń systemów informatycznych,
 6. czuwanie nad bezpieczeństwem danych wprowadzanych do systemu informatycznego,
 7. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,
 8. wykonywanie zadań administratora sieci komputerowej,
 9. nadzór nad działaniem usług internetowych Starostwa,
 10. zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego oraz instruktaż z zakresu obsługi,
 11. współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie systemów informatycznych wdrażanych przez Starostwo.

 

Referat Kontroli

 

 

 

Kierownik Referatu:
 (wakat)
tel. (15) 643 36 63
pokój 307
e-mail:

 

Kontrola:

Anna Pęzioł
Pok. 306
tel. 15 643 36 62
a.peziol (at) stalowowolski.pl

 

Do zadań Referatu Kontroli należy w szczególności:

1) W zakresie kontroli:

 1. opracowywanie planów kontroli i tez do kontroli,
 2. przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 3. przeprowadzanie kontroli w Wydziałach Starostwa,
 4. sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 5. opracowywanie zaleceń pokontrolnych,
 6. przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. analiza przyczyn negatywnych zjawisk i nieprawidłowości występujących w kontrolowanych jednostkach,
 8. opracowywanie analiz i informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli dla Starosty, Zarządu i Rady,
 9. analizowanie i przedstawianie Staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewody oraz Urzędu Kontroli Skarbowej przez wydziały i pozostałe jednostki organizacyjne,
 10. kontrola realizacji wydatków przez podległe jednostki organizacyjne i ich zgodności z planem finansowym,
 11. sprawdzanie kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w różnych okresach czasu,
 12. monitorowanie i sprawdzanie jak przebiega realizacja zaleceń pokontrolnych,
 13. przygotowywanie odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołów.

2) W zakresie koordynacji kontroli zarządczej:

 1. organizacja i koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
 2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu,
 3. sporządzanie zbiorczych planów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 4. sporządzanie zbiorczych, rocznych sprawozdań z realizacji tych planów.


3) W zakresie koordynacji procesu zarządzania ryzykiem:

 1. pomoc Naczelnikom w identyfikacji i ocenie ryzyka,
 2. przedstawianie zbiorczych zestawień identyfikacji i oceny ryzyka Staroście,
 3. opiniowanie ryzyka zgłaszanego przez Naczelników i pracowników,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyka oraz zbioru ryzyk zgłaszanych przez pracowników,
 5. składanie okresowych raportów z zarządzania ryzykiem w Starostwie.

 

Referat Publicznego Transportu Zbiorowego

Wieprzęć 

Kierownik Referatu:
Katarzyna Wieprzęć
tel. (15) 643 36 09
pokój 202
e-mail: k.wieprzec (at) stalowowolski.pl

 

Publiczny Transport Zbiorowy:

Tomasz Kunysz
Pok. 202
tel. 15 643 36 09

 

Do zadań Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego należy w szczególności:

 1. analiza potrzeb przewozowych i planowanie zadań przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Stalowowolskim oraz Powiecie Niżańskim,
 2. realizacja Planu Transportowego i jego aktualizacja,
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania dotyczącego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Stalowowolskim i Powiacie Niżańskim,
 4. przygotowanie propozycji opłat za przewóz i innych opłat wynikających z prawa przewozowego za usługi świadczone przez operatora w zakresie publicznego transportu drogowego,
 5. prowadzenie spraw dotyczących wydawania, cofania potwierdzenia zgłoszenia przewozów przedsiębiorcy,
 6. prowadzenie spraw dotyczących realizacji usług przez operatora i przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 7. współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 8. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i aktualizacją rozkładów jazdy w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
 9. administrowanie systemem informacji dla pasażera,
 10. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
 11. opracowywanie regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy,
 12. wdrażanie regulaminów w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
 13. wykonywanie kontroli przestrzegania przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 14. współpraca z służbami związanymi z transportem publicznym, w tym m.in. Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją,
 15. współpraca z Powiatem Niżańskim w zakresie realizacji zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 16. przekazywanie właściwemu Ministrowi oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 17. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Stalowowolskiego lub Starostę Stalowowolskiego.
 18. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
 19. dokonywanie uzgodnień w zakresie planowanego przebiegu linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa.

Radcowie Prawni

 • Radca Prawny / Koordynator
  Aleksander Szczęch
  Pokój 105 / I piętro
  tel. 15 643 36 29
  e-mail: radca (at) stalowowolski.pl


 • Radca Prawny
  Andrzej Ziarek
  Pokój 105 / I piętro
  tel. 15 643 36 29
  e-mail: a.ziarek (at) stalowowolski.pl

 

 


 

Do zadań Radców Prawnych należy w szczególności:

 1. obsługa prawna Rady, Zarządu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
 2. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat,
 3. nadzór nad stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego przez pracowników Starostwa,
 4. opiniowanie projektów umów i porozumień,
 5. wydawanie opinii prawnych z zakresu spraw wynikających ze stosunku pracy,
 6. wydawanie opinii w sprawach indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
 7. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest rozwiązanie, zmiana lub wznowienie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów,
 8. opiniowanie zawarcia umowy w sprawach majątkowych,
 9. opiniowanie pod względem legalności uchwał organów Powiatu,
 10. prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych do WSA i NSA wraz z zastępstwem procesowym przed tym Sądem,
 11. występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty w postępowaniu sądowym,
 12. prowadzenie zbioru aktów prawnych,
 13. koordynowanie obsługi prawnej przez Radcę wyznaczonego przez Starostę.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Jerzy Kozielewicz
tel. 15 643 36 60
pokój 312
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 1. zapewnienie konsumentom poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 2. prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 5. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 6. przedkładanie Staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim,
 7. przekazywanie delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatwierdzonego przez Starostę sprawozdania.

Audytor Wewnętrzny

Zadania Audytora Wewnętrznego zlecane są osobie spoza Starostwa.

Do zadań audytora należy:

 

 1. niezależne badanie systemów zarządzaniakontroli w starostwie, w tym procedur kontroli zarządczej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków (czynności zapewniające),
 2. przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego,uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
 3. przygotowanie programów zadań audytowych oraz przeprowadzenie tych zadańwydziałach starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 4. wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
 5. ocena zgodności prowadzonej działalnościprzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 6. określenie oraz analiza przyczynskutków uchybień,
 7. przedstawienie zaleceńsprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
 8. czynności dowodowe,tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
 9. ocena wiarygodności sprawozdań finansowychbudżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kuśmider

Specjalista ds. BHP:

Kamil Kuśmider
Pok. 206
tel. 15 643 36 65
k.kusmider (at) stalowowolski.pl

 

 Zadania stanowiska ds. BHP

 1. przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników nowo przyjętych,także stażystów i praktykantów oraz szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników z dziedziny BHP, p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy.
 2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisówzasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 3. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wrazwnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 4. sporządzanieprzedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 5. udziałopracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. udziałocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 7. udziałprzekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 8. zgłaszanie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 9. udziałopracowywaniu zakładowych układów zbiorowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. opiniowanie szczególnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwahigieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 11. udziałustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 12. udziałustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków do i z pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 13. prowadzenie rejestrów, kompletowanieprzechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 14. doradztwozakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 15. udziałdokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 16. doradztwozakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 17. współpracawłaściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 18. współpracalaboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 19. współpracalaboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
 20. współdziałanielekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 21. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy orazzakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 22. uczestniczeniekonsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 23. inicjowanierozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 24. nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji związanejochroną środowiska i ochrony przeciwpożarowej oraz opracowanie wymaganych w tym zakresie dokumentów zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas spotkania,
 25. reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolującymi,
 26. korespondencjazałatwianie spraw pokontrolnych z organami prowadzącymi nadzór nad warunkami pracy,
 27. wykonywanie innych, nie wymienionychniniejszym paragrafie zadań, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 Nr 109 poz. 704 z późn. zm.) w zakresie właściwym dla urzędu.

Służba BHP jest uprawniona do:

 1. przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwahigieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 2. występowania do osób kierujących pracownikamizaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznegorazie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 4. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 5. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
 6. wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracyStarostwie, w jego części lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób,
 7. występowania do pracodawcywnioskami o niedopuszczenie do pracy na zajmowanym stanowisku pracowników nieposiadających aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Wykonywanie zadań ochrony przeciwpożarowej wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), a w szczególności:

 1. zapewnienie osobom przebywającymbudynku, obiekcie budowlanym lub na ich terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
 2. przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 3. zapoznanie pracownikówprzepisami przeciwpożarowymi (szkolenia),
 4. nadzorowanie wyposażenia budynków, obiektów lub terenusprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami,
 5. ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru,
 6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowejStarostwie:
  1. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz inne instrukcje wymagane przepisami,
  2. regulaminyzarządzenia wewnętrzne,
  3. plan operacyjno-ratowniczy,
  4. program zapobiegania awariom przemysłowym,
  5. raport o bezpieczeństwie,
  6. inne dokumenty (instrukcja technologiczno-ruchowa),
 7. sporządzanie planów protokołów kontroli wewnętrznych oraz udostępnianie osobie zarządzającej dokumentacji mających wpływ na bezpieczeństwo w zakresie ppoż., a także sporządzanie protokołu z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami i przedstawienie kierownikowi,
 8. objęcie kontrolą następujących zagadnień:
  1. stan zabezpieczenia ppoż. obiektów, budynkówpomieszczeń,
  2. znajomość przez pracowników zasad bezpieczeństwa pożarowego,tym instrukcji postępowania na wypadek pożaru i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, stan techniczny sprzętu i urządzeń ppoż.,
  3. przestrzeganie przepisów ppoż.,
  4. działalność na rzecz bezpieczeństwa pożarowego pracowników nadzoruosób sprawujących różne funkcje kierownicze,
  5. przebieg realizacji zadańplanów dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 9. prowadzenie korespondencjisprawach ochrony ppoż. w tym z organami Państwowej Straży Pożarnej oraz analizowanie gotowych dokumentów dotyczących ochrony ppoż.

 

Pion Ochrony


Kierownik Kancelarii Niejawnej - Jacek PAMUŁA

tel. 15 643 36 65, e-mail: pczk (at) stalowowolski.pl, pok. 205


Administrator Systemu Teleinformatycznego - Krzysztof ZDUN

tel. 15 643 36 01, e-mail: infor (at) stalowowolski.pl, pok. 309


Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - Łukasz MIKLUS

tel. 15 643 36 01, pok. 309


 

Zadania Pionu Ochrony

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. zapewnienie przestrzegania przepisówochronie informacji niejawnych,
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisówochronie tych informacji,
 5. opracowywanieaktualizacja planu ochrony informacji niejawnych w jednostce, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
 6. opracowywanieaktualizacja instrukcji dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
 7. określanie zagrożeń związanychnieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą,
 8. opracowywanieaktualizacja dokumentacji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 9. okresowa kontrola ewidencji, materiałówobiegu dokumentów,
 10. szkolenie pracownikówzakresie ochrony informacji niejawnych,
 11. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 12. prowadzenie wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbęStarostwie Powiatowym albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

 

 

W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

 1. zapewnienie ochrony systemówsieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 2. wnioskowanieakredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 3. opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu,
 4. opracowywanie dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu,
 5. opracowywanie dokumentacji procedur bezpiecznej eksploatacji systemu,
 6. szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanychsystemie, oraz określanie sposobów osiągania i utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu,
 7. opisywanie aspektów budowy, zasad działaniaeksploatacji, które mają związek z bezpieczeństwem systemu lub mają wpływ na jego bezpieczeństwo,
 8. weryfikacjabieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,
 9. utrzymywanie systemustałej gotowości do działania,
 10. udziałaudycie bezpieczeństwa systemu.

 

W zakresie kancelarii niejawnej:

 1. bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów,
 2. udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym,
 3. wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania,
 4. egzekwowanie zwrotu materiałów,
 5. kontrola przestrzegania właściwego oznaczaniarejestrowania materiałów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej.