bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2711
Odsłon artykułów:
1179749

Dyżury Radnych

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

1.  Rejestry:

 • uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego, (dostępny w Biuletynie)
 • uchwał Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, (dostępny w Biuletynie)
 • interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego,
 • aktów prawa miejscowego,
 • zarządzeń Starosty Stalowowolskiego, (dostępny w Biuletynie, przejdź)
 • udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
 • skarg i wniosków,
 • spisów zdawczo - odbiorczych Archiwum Zakładowego,
 • zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób,
 • wydanych zaświadczeń na niezarobkowy transport krajowy,
 • wniosków o pozwolenie na budowę,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • geologicznych materiałów archiwalnych,
 • użytkowników wieczystych i zarządców osób fizycznych i podmiotów,
 • zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

2.  Ewidencje:
 • stowarzyszeń, (dostępna w Biuletynie, przejdź)
 • kierowców,
 • pojazdów,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • akt osobowych,
 • kontroli zewnętrznych,
 • gruntów i budynków.

3. Inne:
 • publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Archiwa

Archiwa ogólne:

 • Archiwum Zakładowe.

Archiwa wydzielone:

 • Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Archiwum Geologiczne.
 • Archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu.

Matariały przechowywane przez Archiwa:

1. Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Zasób archiwum podzielony jest na następujące grupy rzeczowe: mapy, operaty prawne dotyczące ewidencji gruntów oraz operaty zasobu bazowego, przejściowego i użytkowego. Przechowuje dokumenty z lat 1946 - bieżącego roku oraz mapy z lat 1900 - bieżącego roku.

2. Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
W archiwum wydziału przechowywane są:
 • rejestry gruntów z lat 1968 -2006,
 • wyodrębnione akty własności ziemi z lat 1971 - 1980,
 • wyodrębnione materiały katastralne z lat 1945 - 1968,
 • dowody zmian w ewidencji gruntów z lat 1968 - 2001.
3. Archiwum Geologiczne:
Archiwum przechowuje dokumentację geologiczną z zakresu geologii surowcowej (złożowej), geologii inżynierskiej i hydrogeologii z lat 1999-2010 oraz uproszczone 3-letnie plany ruchu górniczego (odkrywkowego) dotyczące zakładów górniczych będących w gestii Starosty Stalowowolskiego z lat 1995-1999.

4. Archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu:
W archiwum przechowywane są dokumenty dotyczące ewidencji i rejestracji pojazdów z lat 1993 - bieżącego roku oraz praw jazdy z lat 1953 - bieżącego roku.

5. Archiwum Zakładowe:
Przechowuje i zabezpiecza pozostałe materiały powstałe w wyniku działalności Urzędu Rejonowego z lat 1990 - 1998 oraz Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli z lat 1999 - bieżącego roku (przekazazaniu do archiwum podlegają akta spraw ostatecznie zakończonych po upływie roku od ich zakończenia tj. w roku np. 2010 akta wytworzone do roku 2008 włącznie).


Podstawy prawne działalności archiwów:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie.
 2. Instrukcja kancelaryjna wprowadzona w życie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 r. nr 160, poz. 1074 z późn. zm.).
 3. Instrukcja archiwalna wprowadzona Zarządzeniem nr 1/08 Starosty Stalowowolskiego z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady organizacji i działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. (pobierz)

Udostępnianie akt z archiwum zakładowego:

Placówki naukowe, instytucje środków masowego przekazu i inne instytucje mogą wystąpić z wnioskiem o udostępnienie akt przechowywanych w archiwum zakładowym do Starosty Stalowowolskiego. Akta udostępnione są do wglądu tylko w lokalu archiwum.
Pozostałe osoby których dokumenty przechowywane w archiwum dotyczą lub które żądają udostępnienia informacji publicznej mogą uzystać do nich wgląd lub ich kserokopii poprzez pracowników wydziałów merytorycznych.

Za wykonanie kserokopii dokumentów lub stwierdzenie ich zgodności z oryginałem zostanie pobrana opłata w wysokości określonej przepisami prawa.