bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2735
Odsłon artykułów:
1184060

Dyżury Radnych

Ogłoszenie Dyrektor CEZ

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 1 roku infrastruktury utworzonej w ramach realizacji projektu: ,,Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski'' w celu prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie transferu wiedzy i technologii.

ZDP.261.2.2015 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

ZDP.261.2.2015                                                                                                         Stalowa Wola 17.03.2015r.

 

 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.:

 

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń”

 

 

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA:

OFERTA NR 1;                   Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

  Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp.

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

                W postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie warunki udziału
w postępowaniu
.

 

FIRMY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY OFERT:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Liczna punktów w kryterium
„DŁUGOŚC OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY” – 5%

Liczna punktów
w kryterium
„CENA OFERTY” – 95%

Łączna liczna punktów

1

Przedsiębiorstwo

„MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b,

36-060 Głogów Młp.

0 pkt

95pkt

95,0 pkt

 

 

 

Dyrektor ZDP

w Stalowej Woli

                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Śliwiński

Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ,,fragment ulicy Grabskiego"

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na ,,Budowie drogi gminnej na działce 102/580 wraz z niezbędną oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego"     

Zawiadomienie o zamiarze udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV

                                          Z A W I A D O M I E N I E

                                          Starosty Stalowowolskiego

Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. 2014 r. poz. 518 ) – Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli  zawiadamia , że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna , ul. Warszawska 165 , 05-520 Konstancin-Jeziorna  , na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice, w tym na podwieszenie przewodów linii elektroenergetycznej nad  nieruchomościami oznaczonymi  jako działki :

nr 827   o pow. 0,12 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica

nr 828   o pow. 0,13 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica

nr 930   o pow. 0,89 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica

nr 431   o pow. 0,67 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica

nr 2341 o pow. 0,45 ha , położona w obrębie Jastkowice , gmina Pysznica

nr 2342/1 o pow. 0,24 ha , położona w obrębie Jastkowice , gmina Pysznica

nr 1043 o pow. 0,52 ha , położona w obrębie Rzeczyca Długa, gmina Radomyśl nad Sanem

nr 942   o pow. 0,30 ha , położona w obrębie Rzeczyca Długa, gmina Radomyśl nad Sanem

 

których stan prawny jest nieuregulowany .

 

Osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości , winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy , od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia , do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli , do pokoju nr 314 (III piętro) , przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli .

W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działki nr :

- 827 , 828, 930 , 431 położone w obrębie Brandwica gmina Pysznica,

- 2341 i 2342/1 położone w obrębie Jastkowice gmina Pysznica,

- 1043 i 942 położone w obrębie Rzeczyca Długa gmina Radomyśl nad Sanem ,

zostanie wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z wymienionych nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na  założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice, w tym na podwieszenie przewodów linii elektroenergetycznej nad  nieruchomościami.

                                          Z A W I A D O M I E N I E

                                          Starosty Stalowowolskiego

 

 

Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. 2014 r. poz. 518 ) – Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli  zawiadamia , że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna , ul. Warszawska 165 , 05-520 Konstancin-Jeziorna  , na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice , w tym na podwieszenie przewodów linii elektroenergetycznej nad  nieruchomościami oznaczonymi  jako działki :

  1. nr 827   o pow. 0,12 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica
  2. nr 828   o pow. 0,13 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica
  3. nr 930   o pow. 0,89 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica
  4. nr 431   o pow. 0,67 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica
  5. nr 2341 o pow. 0,45 ha , położona w obrębie Jastkowice , gmina Pysznica
  6. nr 2342/1 o pow. 0,24 ha , położona w obrębie Jastkowice , gmina Pysznica
  7. nr 1043 o pow. 0,52 ha , położona w obrębie Rzeczyca Długa , gmina Radomyśl nad Sanem
  8. nr 942   o pow. 0,30 ha , położona w obrębie Rzeczyca Długa , gmina Radomyśl nad Sanem ,

 

których stan prawny jest nieuregulowany .

 

Osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości , winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy , od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia , do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli , do pokoju nr 314 (III piętro) , przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli .

W przypadku , gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby , które wykażą , że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działki nr :

- 827 , 828, 930 , 431 położone w obrębie Brandwica gmina Pysznica ,

- 2341 i 2342/1 położone w obrębie Jastkowice gmina Pysznica ,

- 1043 i 942 położone w obrębie Rzeczyca Długa gmina Radomyśl nad Sanem ,

zostanie wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z wymienionych nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na  założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice , w tym na podwieszenie przewodów linii elektroenergetycznej nad  nieruchomościami .