bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2627
Odsłon artykułów:
1092898

Dyżury Radnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Stalowowolskim

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r.

 Uchwała Nr 01/09/2018 w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r.

formularz zgłoszeniowy

 


Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami znajdują się w BIP w zakładce: organizacje pozarządowe, na stronie internetowej Powiatu Stalowowolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

 


 

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej od 2019r.

1.           Rozszerzenie zakresu usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej – przewidziano m.in. sporządzenie projektu pisma w miejsce dotychczasowego „udzielenia pomocy w sporządzaniu projektu pisma” oraz włączenie usługi poradnictwa obywatelskiego. Głównym zamierzeniem tej inicjatywy jest zwiększanie świadomości osób fizycznych o przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmować będzie między innymi porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nowością będzie też nieodpłatna mediacja. Mediacja jest pozasądowym trybem rozwiązywania sporów. Włączenie tej usługi do katalogu nieodpłatnej pomocy ma skutkować odciążeniem sądów od spraw, które można załatwić poprzez odpowiedni dialog. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020.

 

 

2.           Rozszerzenie katalogu beneficjentów – omawiana nowelizacja przewiduje, że od 2019 r. do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a dodatkowo zmiana ta pociąga za sobą efektywniejszą organizację pracy punktów poprzez wprowadzenie zapisów na wizyty, rejestrowanych przez służby starosty, także drogą elektroniczną do dodatkowo istniejącej już linii telefonicznej prowadzonej przez starostę.

 

3.           Ułatwienie dostępu do usług osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie będą w stanie przybyć osobiście na wizytę – wprowadzenie wizyt w miejscu zamieszkania oraz udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także wprowadzenie udogodnień dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, w których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

4.           Integracja usług świadczonych na podstawie ustawy z innymi formami bezpłatnego poradnictwa, świadczonego w ramach zadań publicznych – obowiązek przekierowania osoby uprawnionej poprzez przekazanie oferty jednostki poradnictwa specjalistycznego ujętej na liście nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

 

 


 

 

Informacja:

W OKRESIE 16.07.2018-16.08.2018 (JEDEN MIESIĄC) W KAŻDĄ ŚRODĘ ZMIANIE ULEGA GODZINA OTWARCIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w budynku CKUiODiDZ ul. Hutnicza 12

 

PUNKT BĘDZIE CZYNNY OD 12: 00 DO 16:00

 

 W POZOSTAŁE DNI GODZINY OTWARCIA PUNKTU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

 

 

 

 


 

Rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego znajduje się w zakładce "Organizacje pozarządowe".

 


 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi całość oferty znajdują się w BIP w zakładce: organizacje pozarządowe, na stronie internetowej Powiatu Stalowowolskiego (http://stalowowolski.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 


 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2018 (kliknij tu)

 


 

  INFORMACJA O ZMIANIE LOKALIZACJI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JÓZEFA GAWŁA W STALOWEJ WOLI.

 


 

DLA KOGO POMOC PRAWNA?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymuje osoba:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
 
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
 
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
 
6) która ukończyła 65 lat, lub
 
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 
8) która jest w ciąży.

 

 • *Kobietom w ciąży udzielana jest pomoc w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

  Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.

 

2.  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 

 

1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 

 

2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

 •  

ZAKRES PORADNICTWA PRAWNEGO

Jakiej pomocy prawnej mogą Państwo oczekiwać a jakiej nie? Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

EDUKACJA PRAWNA 

Zgodnie z art. 14.Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1) możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – www.bip.stalowowolski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

2) prawach i obowiązkach obywatelskich - www.ms.gov.pl w zakładce Prawa człowieka oraz na stronie www.prezydent.pl w zakładce Konstytucja w rozdziale II – wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela;

3) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej - informacje na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Prawa człowieka- procedura składania skarg indywidualnych w systemie traktatowym;

 

4) mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;- na stronach Sądu Rejonowego w Stalowej Woli http://stalowawola.sr.gov.pl/content/mediacje-0 a także na stronie https://www.mediacja.gov.pl/

 

5) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa – informacje na stronach Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl,  w wyszukiwarkę należy wpisać konsultacje społeczne, na BIP  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w zakładce konsultacje społeczne.

 

 

 

 

Centralne podmioty i instytucje świadczące pomoc prawną

Rzecznik Praw Obywatelskich
 
Rzecznik Praw Dziecka
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznicy Praw Konsumenta
 
Rzecznik Ubezpieczonych
 
Rzecznik Praw Pacjenta
 
Inspekcja Handlowa
 
Państwowa Inspekcja Pracy
 

 

 

Przydatne linki

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html - Strona internetowa dzienników urzędowych, w których publikowane są akty normatywne i niektóre akty prawne
https://obywatel.gov.pl/ - dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla obywateli. Możliwość korzystania - bez zgody właściciela serwisu - ze wszystkich umieszczonych tam treści i materiałów.
http://isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP (darmowa baza ujednoliconych aktów prawnych prowadzona przez Kancelarię Sejmu RP)
http://www.rcl.gov.pl/ - Rządowe Centrum Legislacji
www.pokrzywdzeni.gov.pl - Strona internetowa, na której znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_pl.htm - informacja prawna na stronie Komisji Europejskiej
http://www.niebieskalinia.pl/ - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
http://www.narkomania.gov.pl/portal - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
https://ems.ms.gov.pl/ - Krajowy Rejestr Karny, Krajowy Rejestr Sądowy oraz Monitor Sądowy i Gospodarczy
https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do - Elektroniczne Księgi Wieczyste
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego
http://isws.ms.gov.pl/ - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości


 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE UZYSKASZ

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 36 56

 


 1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej).
4.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
5.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub koordynatora nieodpłatnej pomocy prawnej (tel. 15 643 36 35).

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

1) możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – www.bip.stalowowolski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

2) prawach i obowiązkach obywatelskich - www.ms.gov.pl w zakładce Prawa człowieka oraz na stronie www.prezydent.pl w zakładce Konstytucja w rozdziale II – wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela;

3) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej - informacje na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Prawa człowieka- procedura składania skarg indywidualnych w systemie traktatowym;

4) mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;- na stronach Sądu Rejonowego w Stalowej Woli http://stalowawola.sr.gov.pl/content/mediacje-0

5) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa – informacje na stronach Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl,  w wyszukiwarkę należy wpisać konsultacje społeczne, na BIP  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w zakładce konsultacje społeczne.

Ogłoszenie Dyrektor CEZ

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem na okres 1 roku infrastruktury utworzonej w ramach realizacji projektu: ,,Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski'' w celu prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie transferu wiedzy i technologii.

ZDP.261.2.2015 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

ZDP.261.2.2015                                                                                                         Stalowa Wola 17.03.2015r.

 

 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.:

 

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń”

 

 

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA:

OFERTA NR 1;                   Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

  Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp.

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

                W postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie warunki udziału
w postępowaniu
.

 

FIRMY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY OFERT:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Liczna punktów w kryterium
„DŁUGOŚC OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY” – 5%

Liczna punktów
w kryterium
„CENA OFERTY” – 95%

Łączna liczna punktów

1

Przedsiębiorstwo

„MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b,

36-060 Głogów Młp.

0 pkt

95pkt

95,0 pkt

 

 

 

Dyrektor ZDP

w Stalowej Woli

                                                                                                                                              mgr inż. Piotr Śliwiński

Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ,,fragment ulicy Grabskiego"

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na ,,Budowie drogi gminnej na działce 102/580 wraz z niezbędną oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego"     

Zawiadomienie o zamiarze udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV

                                          Z A W I A D O M I E N I E

                                          Starosty Stalowowolskiego

Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. 2014 r. poz. 518 ) – Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli  zawiadamia , że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna , ul. Warszawska 165 , 05-520 Konstancin-Jeziorna  , na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice, w tym na podwieszenie przewodów linii elektroenergetycznej nad  nieruchomościami oznaczonymi  jako działki :

nr 827   o pow. 0,12 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica

nr 828   o pow. 0,13 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica

nr 930   o pow. 0,89 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica

nr 431   o pow. 0,67 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica

nr 2341 o pow. 0,45 ha , położona w obrębie Jastkowice , gmina Pysznica

nr 2342/1 o pow. 0,24 ha , położona w obrębie Jastkowice , gmina Pysznica

nr 1043 o pow. 0,52 ha , położona w obrębie Rzeczyca Długa, gmina Radomyśl nad Sanem

nr 942   o pow. 0,30 ha , położona w obrębie Rzeczyca Długa, gmina Radomyśl nad Sanem

 

których stan prawny jest nieuregulowany .

 

Osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości , winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy , od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia , do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli , do pokoju nr 314 (III piętro) , przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli .

W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działki nr :

- 827 , 828, 930 , 431 położone w obrębie Brandwica gmina Pysznica,

- 2341 i 2342/1 położone w obrębie Jastkowice gmina Pysznica,

- 1043 i 942 położone w obrębie Rzeczyca Długa gmina Radomyśl nad Sanem ,

zostanie wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z wymienionych nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na  założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice, w tym na podwieszenie przewodów linii elektroenergetycznej nad  nieruchomościami.

                                          Z A W I A D O M I E N I E

                                          Starosty Stalowowolskiego

 

 

Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. 2014 r. poz. 518 ) – Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli  zawiadamia , że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna , ul. Warszawska 165 , 05-520 Konstancin-Jeziorna  , na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice , w tym na podwieszenie przewodów linii elektroenergetycznej nad  nieruchomościami oznaczonymi  jako działki :

 1. nr 827   o pow. 0,12 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica
 2. nr 828   o pow. 0,13 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica
 3. nr 930   o pow. 0,89 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica
 4. nr 431   o pow. 0,67 ha , położona w obrębie Brandwica , gmina Pysznica
 5. nr 2341 o pow. 0,45 ha , położona w obrębie Jastkowice , gmina Pysznica
 6. nr 2342/1 o pow. 0,24 ha , położona w obrębie Jastkowice , gmina Pysznica
 7. nr 1043 o pow. 0,52 ha , położona w obrębie Rzeczyca Długa , gmina Radomyśl nad Sanem
 8. nr 942   o pow. 0,30 ha , położona w obrębie Rzeczyca Długa , gmina Radomyśl nad Sanem ,

 

których stan prawny jest nieuregulowany .

 

Osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości , winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy , od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia , do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli , do pokoju nr 314 (III piętro) , przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli .

W przypadku , gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby , które wykażą , że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działki nr :

- 827 , 828, 930 , 431 położone w obrębie Brandwica gmina Pysznica ,

- 2341 i 2342/1 położone w obrębie Jastkowice gmina Pysznica ,

- 1043 i 942 położone w obrębie Rzeczyca Długa gmina Radomyśl nad Sanem ,

zostanie wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z wymienionych nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na  założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice , w tym na podwieszenie przewodów linii elektroenergetycznej nad  nieruchomościami .