bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2711
Odsłon artykułów:
1179766

Dyżury Radnych

Informacja biura rzeczy znalezionych nr 2

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

II piętro, pok. 203, tel. 15 643 37 45

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.30-14.30

Podstawa funkcjonowania :

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 roku poz. 397)
 • art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

WŁAŚCIWOŚCI STAROSTY


w sprawach rzeczy znalezionych

 • Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę własciwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta)
 • Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której wartość szacunkowa nie przekracza 100zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez starostę, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.
 • Kto znalazł rzecz w budynku publicznym lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, znalazca oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
 • Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej znalazca oddaje właściwemu staroście.
 • Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport znalazca niezwłocznie rzecz oddaje Policji.

PRAWO ŻĄDANIA ZNALEŹNEGO

 

 • Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru
 • W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.
 • W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnymi stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

ZASADY NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY ZNALEZIONEJ  


Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wewzwania a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy. Starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbiorurzeczy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie. W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się powiat. 

Osoby poszukujące zguby i zgłaszające się do Biura powinny określić:

 •  jaka rzecz, przedmiot została zagubiona, opisać stan, charakterystyczny wygląd lub znaki szczególne oraz wskazać miejsce zagubienia rzeczy. 
 •  przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy w postaci dowodu zakupu, zdjęć przedmiotu, numerów seryjnych, wlasnych oznaczeń, czy też opisu widocznych śladów zużycia.

Osoby oddające znalezione rzeczy  do biura wypełniają krótki formularz potwierdzający przyjęcie znalezionej rzeczy.