bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2988
Odsłon artykułów:
1545858

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018 roku

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w 2018 roku zostały rozpatrzone 2 następujące petycje:
1)    Petycja w zakresie wdrożenia programu robót publicznych.
Petycja została złożona przez osobę fizyczną. W dniu 13 czerwca 2018 r. Rada Powiatu przyjęła uchwałę nr XXXIX/276/2018 uznającą petycję za bezprzedmiotową.


2)    Petycja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice.
Petycja została złożona przez mieszkańców miejscowości Brandwica. Przekazano w tej sprawie odpowiedź do mieszkańców, że Zarząd Dróg Powiatowych nieustannie prowadzi działania mające na celu możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację niezbędnych działań modernizacyjnych. Ponadto koszty związane z planowanym zakresem przebudowy drogi są znaczne i budżet tutejszego Zarządu jest niewystarczający dla ich zrealizowania. Do czasu planowanej pełnej modernizacji drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica - Jastkowice Zarząd Dróg Powiatowych będzie prowadził tak jak dotychczas działania związane z bieżącym utrzymaniem drogi powiatowej m.in. poprzez remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, regulację (ścięcie i uzupełnienie) poboczy, itp. W kwestii zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego związanego z nieprzestrzeganiem przez kierujących pojazdami obowiązującej organizacji ruchu drogowego w tym ograniczeń w ruchu dla pojazdów ciężarowych oraz dopuszczalności prędkości Zarząd Dróg Powiatowych nie jest właściwym rzeczowo. Te kwestie leżą w gestii właściwych służb tj. Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Dyrektor  Zarządu Dróg Powiatowych sygnalizował ten problem m.in. podczas kontrolnych objazdów dróg i innych wspólnych działań z Policją.