bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2330
Odsłon artykułów:
1031576

Dane Administratora Bezpieczeństwa Informacji


  Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

Magdalena SOŁTYS-KUREK
tel. 15 643 36 35
e-mail:abi (at) stalowowolski.pl
pok. 103 I piętro

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa ustawa o ochronie danych osobowych oraz:

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję:

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli jest Starosta Stalowowolski.
 2. Adres siedziby Administratora Danych Osobowych: ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
 3. Cele zbierania danych osobowych.
  Zbieranie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbywa się w następujących celach:
  1. realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków, zadań wynikających z przepisów prawa m.in. z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, komunikacji i transportu, w tym transportu zbiorowego, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, edukacji publicznej, kultury i sportu, ochrony praw konsumenta, obronności.
  2. realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy,
  3. wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  4. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i stażów,
  5. wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  6. drobnych spraw życia codziennego np. organizacji konkursów, przyznania nagród.
  7. prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych,
  8. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów,
  9. realizacji zamówień publicznych.

 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in.:
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych,
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • i inne akty prawa;

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 922) do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. Zgodnie z ust. 3 wyżej powołanego artykułu ustawy rejestr jest jawny i każdy ma prawo go przeglądać.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych, dla których administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, prowadzony jest w postaci elektronicznej, w związku z tym zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r., poz. 719) rejestr udostępniony jest do przeglądania poprzez sporządzenie wydruku rejestru z systemu.