bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2822
Odsłon artykułów:
1319916

Edukacja prawna

 

Strona internetowa: http://stalowowolski.pl/9-home/1350-potrzebujesz-bezplatnej-porady-prawnej-zglos-sie-punktu-darmowych-porad-prawnych

 

informacja dla osób głuchoniemych odnośnie pomocy prawnej: https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=r5OYF6u8BX4

 

reportaż odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej: http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=7002

 

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej od 2019r.

1.           Rozszerzenie zakresu usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej – przewidziano m.in. sporządzenie projektu pisma w miejsce dotychczasowego „udzielenia pomocy w sporządzaniu projektu pisma” oraz włączenie usługi poradnictwa obywatelskiego. Głównym zamierzeniem tej inicjatywy jest zwiększanie świadomości osób fizycznych o przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmować będzie między innymi porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nowością będzie też nieodpłatna mediacja. Mediacja jest pozasądowym trybem rozwiązywania sporów. Włączenie tej usługi do katalogu nieodpłatnej pomocy ma skutkować odciążeniem sądów od spraw, które można załatwić poprzez odpowiedni dialog. Mediacja będzie świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020.

2.           Rozszerzenie katalogu beneficjentów – omawiana nowelizacja przewiduje, że od 2019 r. do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a dodatkowo zmiana ta pociąga za sobą efektywniejszą organizację pracy punktów poprzez wprowadzenie zapisów na wizyty, rejestrowanych przez służby starosty, także drogą elektroniczną do dodatkowo istniejącej już linii telefonicznej prowadzonej przez starostę.

3.           Ułatwienie dostępu do usług osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie będą w stanie przybyć osobiście na wizytę – wprowadzenie wizyt w miejscu zamieszkania oraz udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także wprowadzenie udogodnień dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, w których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

4.           Integracja usług świadczonych na podstawie ustawy z innymi formami bezpłatnego poradnictwa, świadczonego w ramach zadań publicznych – obowiązek przekierowania osoby uprawnionej poprzez przekazanie oferty jednostki poradnictwa specjalistycznego ujętej na liście nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

 

Zgodnie z art. 14.Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1) możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – www.bip.stalowowolski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

2) prawach i obowiązkach obywatelskich - www.ms.gov.pl w zakładce Prawa człowieka oraz na stronie www.prezydent.pl w zakładce Konstytucja w rozdziale II – wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela;

3) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej - informacje na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Prawa człowieka- procedura składania skarg indywidualnych w systemie traktatowym;

4) mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów- na stronach Sądu Rejonowego w Stalowej Woli http://stalowawola.sr.gov.pl/content/mediacje-0 a także na stronie https://www.mediacja.gov.pl/

5) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa – informacje na stronach Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl,  w wyszukiwarkę należy wpisać konsultacje społeczne, na BIP  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w zakładce konsultacje społeczne.

  

Centralne podmioty i instytucje świadczące pomoc prawną

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Rzecznik Praw Dziecka

http://brpd.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznicy Praw Konsumenta

http://www.uokik.gov.pl/index.php

Rzecznik Ubezpieczonych

http://www.rzu.gov.pl/

Rzecznik Praw Pacjenta

http://www.bpp.gov.pl/

Inspekcja Handlowa

http://www.wiih.org.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/pl/

  

Przydatne linki

http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html - Strona internetowa dzienników urzędowych, w których publikowane są akty normatywne i niektóre akty prawne

https://obywatel.gov.pl/ - dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla obywateli. Możliwość korzystania - bez zgody właściciela serwisu - ze wszystkich umieszczonych tam treści i materiałów.

http://isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP (darmowa baza ujednoliconych aktów prawnych prowadzona przez Kancelarię Sejmu RP)

http://www.rcl.gov.pl/ - Rządowe Centrum Legislacji

www.pokrzywdzeni.gov.pl - Strona internetowa, na której znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_pl.htm - informacja prawna na stronie Komisji Europejskiej

http://www.niebieskalinia.pl/ - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://www.narkomania.gov.pl/portal - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

https://ems.ms.gov.pl/ - Krajowy Rejestr Karny, Krajowy Rejestr Sądowy oraz Monitor Sądowy i Gospodarczy

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do - Elektroniczne Księgi Wieczyste

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu - wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego

http://isws.ms.gov.pl/ - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

http://www.mf.gov.pl/web/wp/abc-podatkow/kip/komunikaty - Krajowa Informacja Podatkowa