bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2711
Odsłon artykułów:
1179745

Informacja o wynikach prowadzonego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17 37-450 Stalowa Wola naboru kandydatów

 

 

                                                                              Informacja o wynikach prowadzonego

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 17 37-450 Stalowa Wola

naboru kandydatów


na stanowisko specjalisty d/s księgowości

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko wybrana została Pani Jadwiga Gortych zamieszkała w Stalowej Woli.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

1.  Spełnione wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

2. Wybrana kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy  na stanowisku księgowej placówek budżetowych, co gwarantuje szybkie wdrożenie się jej w wykonywanie powierzonych obowiązków.

              

Stalowa Wola, dn. 30.09.2015 r.                                                                                                                                                                            Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. gen. Wł. Sikorskiego

w Stalowej Woli

Andrzej Koluch

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości, z dnia 15.09.2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli

 

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. księgowości

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli

Stalowa Wola, dn. 15.09.2015 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 15 września 2015 roku

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze. 

I.         Stanowisko pracy:

stanowisko: specjalista ds. księgowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego
w Stalowej Woli
, ul. Hutnicza 17, 37- 450 Stalowa Wola

wymiar czasu pracy : ½ etatu
rodzaj umowy: umowa o pracę

II.        Niezbędne wymagania od kandydatów:

1.   spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)  ukończył studium ekonomiczne, średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

b)    jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

c)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.     posiada obywatelstwo polskie,

3.   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4.  nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1.      znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

2.       znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3.       znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4.       znajomość przepisów podatkowych,

5.       znajomość przepisów płacowych,

6.       znajomość przepisów ZUS i PFRON,

7.       znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

8.     bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Word, MS Excel, MS Windows, Vulcan: Księgowość, Płace, Płatnik, SIO

9.      umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,

10.  cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia,

11.  doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych.

IV. Zadania wykonywane na stanowisku.

Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

1.      prowadzenie rachunkowości jednostki,

2.      prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS,

3.      sporządzanie list płac,

4.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

5.  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

6.    dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

7.     sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki,

8.     prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli,

9. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

10.  należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

11. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji specjalisty ds. księgowości.

V.    Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys- curriculum vitae,

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4.      kserokopie świadectw pracy,

5.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6.      kwestionariusz osobowy (druk w załączniku),

7.     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8.  oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe, w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego,

9.  oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami),

10.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska - specjalista ds. księgowości.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi 0,02%.

VII.          Miejsce i termin złożenia dokumentów. 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Hutnicza 17 w Stalowej Woli osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 28.09.2015 r. do godz. 12.00 z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli".

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 w dniu 28.09.2015 r. o godz. 12.10. O godzinie 13.00 zostaną przeprowadzone rozmowy z zakwalifikowanymi kandydatami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli opublikowane jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego: http://bip.stalowowolski.pl/oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowe Woli: http://www.zsp1-sikorski.pl/

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.                                  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 842-17-41.

       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. gen. Wł. Sikorskiego

w Stalowej Woli

Andrzej Koluch

 

 

 


Załączniki:
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK.docx)ZAŁĄCZNIK.docx[ ]12 kB