bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1769215

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn.zm.) Pzp, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, reprezentowany przez dyrektora Małgorzatę Stańczak informuje, iż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 „Świadczenie kompleksowych usług związanych z codzienną, całodobową obsługą wyżywienia i dostarczaniu posiłków dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5”
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta nr 1 złożona przez:
 
Restauracja „PRZYTULNA” S.C. Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta
37-464 Stalowa Wola, ul. Targowa 5
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową usługi:
Netto – 8,49 zł, brutto – 9,17 zł.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert /cena 100%/ stwierdzono, iż oferta nr 1 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.
 
W postępowaniu złożono 2 oferty.
Druga ofertę złożył: DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.
          59-220 Legnica, ul. Najśw. Marii Panny 5e, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową usługi: Netto – 10,77 zł, brutto – 11,63 zł.