bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1769224

informacja o wyborze oferty na preparaty do żywienia dojelitowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn.zm.) Pzp, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, reprezentowany przez dyrektora Małgorzatę Stańczak informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 „Sukcesywna dostawa preparatów i sprzętu do żywienia dojelitowego do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta nr 4 złożona przez:
P.P.H.U. „SPECJAŁ” Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5,   35-105 Rzeszów
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenębrutto – 83.265,32 zł.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert /cena 100%/ stwierdzono, iż oferta nr 4 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.
 
W postępowaniu złożono 4 oferty jak niżej:
 
Zestawienie ofert
Nr oferty
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oferowana cena brutto
w zł
1.
Bialmed Sp. z o. o.
ul. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
86.127,17
2.
PGF URTICA Sp. Z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
86.669,18
3.
PZL CEZAL Lublin Sp. z o.o.
ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38
20-147 Lublin
88.286,87
4.
P.P.H.U. „SPECJAŁ” Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5
35-105 Rzeszów
83.265,32