bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3054
Odsłon artykułów:
1691590

Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego "Dostawa i modernizacja modułów oprogramowania dziedzinowego dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli"

 

ZP-O/343-4/15                                                                                  Stalowa Wola, 24.07.2015r.

 

 

 

                                                                                 

 

WYJAŚNIENIE nr 1

 

Dotyczy: Dotyczy zapytania ofertowego „Dostawa i modernizacja modułów oprogramowania dziedzinowego dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli w Stalowej Woli” z dnia 14.07.2015.

 

Zamawiający – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli informuje, iż do treści „zapytania ofertowego” j/w, znak: ZP-O/343-4/15 wpłynęły zapytania, których treść brzmi jak poniżej:

1. Pytanie nr 1: „Co zamawiający rozumie przez pojęcie „pracownicy certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Czy Zamawiający akceptuje certyfikaty wystawione przez producenta oprogramowania?”

 

Odpowiedź:

 Zamawiający pod wwym. pojęciem rozumie pracownika posiadającego kompetencje i umiejętności w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający akceptuje certyfikaty wystawione przez producenta oprogramowania.

 

2. Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający może wyjaśnić do jakiego dokumentu odnosi się wskazując w pkt. 7.2 na SIWZ, w dokumentacji Zamawiającego nie ma takiego dokumentu jak SIWZ?”

 

Odpowiedź:

Omyłka pisarska. Prawidłowe brzmienie „w pkt.7.2 załącznik nr 2”.

 

3. Pytanie nr 3: „Zgodnie z pkt. 6.3 łączny czas szkoleń nie może być krótszy niż 80 godzin. Czy Zamawiający rozumie przez to łączny czas szkoleń użytkowników zarówno w ramach przeszkolenia w zakresie: finanse, księgowość - 2 osób, kadry- płace 6 osób?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez to łączny czas szkoleń użytkowników zarówno w ramach przeszkolenia w zakresie: finanse, księgowość - 2 osób, kadry- płace 6 osób.

 

4. Pytanie nr 4: „Czy Zamawiający za pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do ZUS, US, Starostwo Powiatowe) w formie elektronicznej rozumie również pomoc udzieloną zdalnie lub telefonicznie?”

 

Odpowiedź:

 Zostało zapisane str. 21 w rozdziale Usługi Gwarancyjne i Serwisowe pkt.5.

 

5. Pytanie nr 5: „Zamawiający w kilku miejscach w opisie wymagań posługuje się zwrotem „dni robocze" zarówno w przypadku usług szkolenia użytkowników jak i w zakresie usług nadzoru. Czy przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający przez „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku.

 

6. Pytanie nr 6: „Czy Zamawiający może zmienić w opisie wymagań na str.22 pkt 2 poprzez doprecyzowanie, że chodzi o godziny w dni robocze?

Proponowane nowe brzmienie pkt 2a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego") wynosi 4 godziny robocze (tj. przypadające na dni robocze).”

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane brzmienie.

 

7. Pytanie nr 7: „Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach i procentach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym (RMUA za cały rok z opcją wydruku indywidualnego dla pracownika na żądanie za określony miesiąc).

Roczne RMUA zostało zaimplementowane w programie Płatnik. Czy Zamawiający wymaga powielenia funkcjonalności Płatnika, czy dopuszcza wydruki z systemu kadrowo płacowego danych tylko na podstawie list płac, bez modyfikacji wykonanych już po eksporcie w Płatniku?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

8. Pytanie nr 8: „Prosimy o akceptację zmiany opisu pod tabelą - błędne oznaczenie obsługi kadr-płac:

Jest:

„Uwaga: Całkowita ilość stanowisk, na których będzie używane oprogramowanie wynosi 5. Ilość licencji określona w kolumnie „Parametry wymagane" oznacza maksymalną ilość stanowisk jednocześnie korzystających z danego modułu (2 stanowiska dla pozycji 4.1-4.4,4.6 i 4.8 oraz 3 stanowiska dla pozycji 4.5 i 4.7)"

Powinno być:

„Uwaga: Całkowita ilość stanowisk, na których będzie używane oprogramowanie wynosi 5. Ilość licencji określona w kolumnie „Parametry wymagane" oznacza maksymalną ilość stanowisk jednocześnie korzystających z danego modułu (2 stanowiska dla pozycji 4.1-4.4 i 4.8 oraz 3 stanowiska dla pozycji 4.5 -4.7)"

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

9. Pytanie nr 9: „Prosimy o wykreślenie zapisu „Po konfiguracji systemy Wykonawca w obecności przedstawiciela Zamawiającego przeprowadzi testy integracji z systemem archiwizacji obrazów oraz testy komunikacji analizatorów diagnostycznych w laboratorium".

W naszej ocenie zapis nie związany z przedmiotem zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pkt.5.4 na str. 4, nie związany z przedmiotem zamówienia.

 

10. Pytanie nr 10: „W trakcie prac związanych z migracją danych Wykonawca opracuje procedurę przeniesienia danych z obecnie eksploatowanych systemów do wdrażanego systemu. Procedura ta powinna umożliwić korzystanie z nowych modułów w jak najszerszym zakresie funkcjonalnym a w szczególności zagwarantować:

a) wykonanie pełnego backupu danych migrowanych modułów systemu,

Czy o potwierdzenie, że przez określenie „pełny backup danych migrowanych moduł" rozumiane jest zabezpieczenia danych jaki otrzymamy do migracji w celach weryfikacji że import przebiegał poprawnie?

Zastępując system sprzed wielu lat na systemem nowej generacji nie ma żadnej możliwości aby w nowym systemie znalazł się „pełny backup" migrowanych modułów. Dane mogą zostać zmigrowane jedynie w zakresie niezbędnym do kontynuacji pracy zarówno w zakresie finansowo-księgowym jak i kadrowo-płacowym, zgodnie z punktem 7.5”

Odpowiedź:

Zostało opisane. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby migracja danych była zgodna z opisem zawartym w pkt. 7.5 na str. 5.

 

11. Pytanie nr 11: „Integracja z innymi modułami systemu (niemodernizowanymi, zmodernizowanymi i dostarczanymi), realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej):

- obsługa magazynu materiałów,

- obsługa magazynu leków

Opis wymagań nie zawiera żadnych informacji odnośnie systemu magazynowego z którym miałby się integrować system finansowo-księgowy. Prosimy o wskazanie systemów magazynowych jakie będę takiej integracji podlegały.

Czy też ten zapis należy interpretować jako potencjalne możliwości systemu FK?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający na chwilę obecna nie zamawia modułów obsługujących magazyn materiałów i leków, a jedynie oczekuje, aby przedmiot zamówienia umożliwił zrealizowanie tej funkcji w przyszłości.

 

12. Pytanie nr 12: „Wystawianie faktur automatycznie na podstawie danych z aplikacji medycznych o wykonaniu usług w:

- ZP-O SPZOZ za każdą odpłatnie zrealizowaną usługę

Z jednostkach medycznych fakturowanie usług medycznych zwykle odbywa się w systemach medycznych.

Czy wymieniając system finansowo-księgowy na system innego producenta niż dostawca systemów medycznych

Zamawiający dopuszcza rozwiązania:

- pobieranie faktur z systemu medycznego do FK metodą plikową

- proste fakturowanie usług tylko w systemie finansowo-księgowym?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jedynie pobieranie faktur z systemu medycznego do FK metodą plikowa.

 

13. Pytanie nr 13: „Podawanie informacji o wykonaniu świadczeń przez ośrodki realizujące procedury medyczne:

- ręczne wypełnieni informacji o ilości wykonanych świadczeń,

- możliwość automatycznego pobierania informacji o ilości wykonanych świadczeń z aplikacji medycznych (Ruch Chorych, Gabinet, itp.).

Prosimy o wskazanie w jakim formacie będą przekazywane dane z aplikacji medycznych do systemu finansowo-księgowego /ruch chorych, gabinet/.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli system finansowo-księgowy będzie miał możliwość importu kluczy podziałowych z plików csv?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli system finansowo-księgowy będzie miał możliwość importu kluczy podziałowych z plików csv.

 

14. Pytanie nr 14: „Generacja i wydruk deklaracji: PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR,
IFT-1/IFT-1R, PIT-8C, PIT-2. Przesyłanie do Urzędów Skarbowych poprzez bramkę 
e-Deklaracje formularzy rocznych i w trakcie roku podatkowego.

Prosimy o wykreślenie zapisu „możliwość wygenerowania danych do wniosku o ustalenie kapitału początkowego Kp-1, Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych Rp-6" KP-1 i RP-6 są dokumentami składanymi bezpośrednio przez pracownika do ZUS, zakres danych wykracza poza ewidencję prowadzoną w systemie kadrowo-płacowym - potrzebne są załączniki od pracownika.”

 

Odpowiedź:                                                                                                 

Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wykreślenie z Załącznika nr 2 pkt. 14.11.7 str. 18 zapisu dotyczącego Kwestionariusza Kp-1 i Kwestionariusza Rp-6.

 

Dyrektor

Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego

 w Stalowej Woli

 

Małgorzata Stańczak

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (wyjaśnienie nr 1.docx)wyjaśnienie nr 1.docx[Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego "Dostawa i modernizacja modułów oprogramowania dziedzinowego dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli"]25 kB