bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189596

Przetarg nieograniczony : usługi pralnicze na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Wo

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

Stalowa Wola: Usługi pralnicze na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8442039, faks 015 8442315.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.stalowowolski.pl

(zakładka:jednostki organizacyjne)

 I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pralnicze na rzecz mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli.

II.1.2)Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonywanie kompleksowych usług pralniczych bielizny pościelowej, ręczników, koców, poduszek i kołder, w
ilości ok. 1000 kg miesięcznie. Zakres usługi obejmuje: pranie, dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, drobne
naprawy szwalnicze..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2.      CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:                  Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)   WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3)   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem stosownych dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - do każdego wykazanego zamówienia powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie lub, że są wykonywane należycie. Dla Zamawiającego spełnieniem warunku będzie wykazanie należytego wykonania w w/w okresie co najmniej jednej usługi w zakresie usług pralniczych dla placówek o podobnym charakterze jak dom pomocy społecznej ( szpitale, placówki leczniczo-opiekuńcze) o wartości nie niższej niż 90.000,00 zł , potwierdzonej stosownymi dokumentami, że została ona wykonana należycie lub, że jest ona wykonywana należycie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na wykonanie zamówienia, w szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą opłaconą polisę , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. l USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. l ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw   lub    usług   w    zakresie   niezbędnym    do   wykazania    spełniania   warunku    wiedzy   i doświadczenia   w  okresie   ostatnich   trzech   lat przed   upływem   terminu   składania   ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem  dokumentu potwierdzającego,  że te  dostawy lub  usługi  zostały  wykonane lub są
wykonywane należycie

   wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami

   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku  inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej  z
przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l ustawy, należy przedłożyć:

   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy

   aktualne    zaświadczenie    właściwego    naczelnika     urzędu    skarbowego    potwierdzające,    że
wykonawca   nie  zalega   z  opłacaniem   podatków   lub   zaświadczenie,   że   uzyskał  przewidziane
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty zaległych  płatności  lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed   upływem   terminu   składania   wniosków   o   dopuszczenie   do   udziału   w  postępowaniu   o  udzielenie zamówienia albo składania ofert

   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

    opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw
lub  usług  oraz opis zaplecza  naukowo-badawczego wykonawcy,  w celu  potwierdzenia  zapewnienia
odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

    inne dokumenty - W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zamawiający żąda: a. oświadczenia, że wyposażenie oraz pomieszczenia pralni spełniają wymagania techniczno- organizacyjne oraz sanitarne do prowadzenia działalności polegającej na praniu i transporcie bielizny szpitalnej, a także że środki transportu są przystosowane do przewozu tej bielizny b. wykaz wszystkich środków jakie Wykonawca będzie używał do wykonania zamówienia wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania oraz kartami charakterystyki tych preparatów

III.6)   INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

udzielone osobom nie wymienionym w odpisie z właściwego rejestru a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/ poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2 b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:  nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: - ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany

stawki podatku VAT,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stalowowolski.pl (zakładka: jednostki organizacyjne)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła ul. Dmowskiego 2a 37-450 Stalowa Wola pok.324 Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.11.2011 godzina 1000, miejsce: Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła ul. Dmowskiego 2a 37-450 Stalowa

Wola pok.324 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
załączniki:
SIWZ_Word
SIWZ_pdf