bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196245

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi prania wodnego

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

DAE/0343/01/2013                                                   Stalowa Wola 10.06.2013

 

OGŁOSZENIE

O przetargu nieograniczonym na „ świadczenie usług prania wodnego odzieży na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli”

 

 

Zamawiajacy:

Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła

Ul. Dmowskiego 2a

37-450 Stalowa Wola

tel. 0- 15  844-20-39

fax  0-15   844-20-39

e-meil :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

1. Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm.)

 

2. Sposób i miejsce uzyskania SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: bip.stalowowolski.pl (zakładka :jednostki organizacyjne)  Bezpłatną specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 224 lub pocztą.

 

3. Przedmiot zamówienia.

CPV:98.31.00.00-9

CPV :98.31.10.00-6

CPV :98.31.50.00-4

 

Przedmiotem zamówienia  jest kompleksowa usługa prania wodnego odzieży (spodnie, spódnice, bluzki, koszule, pulowery, dresy, bielizna nocna) należącej do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli. w ilości ok. 420 (+/- 10%) kg miesięcznie. Zakres usługi obejmuje: odbiór w siedzibie zamawiającego,  pranie,   prasowanie, dostarczenie do siedziby zamawiającego.

 

·         Odbiór rzeczy do prania i dostarczanie asortymentu wypranego odbywać się będzie transportem  i na koszt Wykonawcy, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz 800 – 1400

·         Brudne rzeczy do prania odbierane będą z DPS w workach zabezpieczonych przez Zamawiającego

·         Czysta odzież będzie pakowana  w folię, w sposób  zabezpieczający przed zagnieceniem i wtórnym zanieczyszczeniem.

·         Cały asortyment oddawany do prania musi być prany zgodnie z wymogami sanitarnymi.

·         Cały asortyment przekazany do prania winien wrócić do Zamawiającego dokładnie ten sam pod rygorem kar finansowych ustalonych w drodze negocjacji przez strony. W formularzach przekazania brudnej bielizny będzie odnotowywana  ilość poszczególnego asortymentu, która będzie sprawdzana przy odbieraniu odzieży upranej.

Środki użyte do prania muszą posiadać odpowiednie świadectwa i atesty PZH.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty częściowej

 

6. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny  spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1.1.  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,   poz. 759 z późniejszymi zmianami) spełniają warunki, dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)      dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ust.1     i ust.2 ustawy Pzp.

1.3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału

  w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

          zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa   w art. 24 ust. 2 pkt. 5

 ustawy Pzp

1.4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy  zł)

1.5.  zaakceptują warunki umowy, załączonej do SIWZ.

 

2.       Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych             w punkcie VI zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

 

8. Informacje nt. dokumentów jakich wymaga zamawiający

1) Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu złożył następujące dokumenty:

 

1.Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu złożył następujące dokumenty:

a)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 (załącznik do oferty -wzór nr 1)

b)      Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                     z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał  zrealizowane lub będące w trakcie realizacji dwa zadania o podobnym charakterze o wartości minimum 25.000,00 PLN każde.

 

2. Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu złożył następujące dokumenty:

a)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,   poz. 759 z późniejszymi zmianami). Załącznik do oferty – wzór nr 2

b)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)      Aktualnego  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce  przed upływem terminu składania ofert.

d)     Aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

e) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku

         podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w

         okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp. do oferty należy

         załączyć  listę   podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej  albo informację

         o tym, że  wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik  do oferty–wzór nr 3.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 

3. Inne dokumenty jakich żąda Zamawiający:

a)      Wypełniony formularz oferty (załącznik do SIWZ)

b)      Kserokopię ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej na kwotę min. 100.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności; oryginał do okazaniu przy podpisaniu umowy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy z wykonawców.

c)      Parafowany wzór umowy stanowiącej rozdział XX niniejszej specyfikacji (załącznik do oferty – wzór nr 4.)

4. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie

 pełnomocnictwo dla jednego z nich, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, które winno być podpisane przez uprawomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.

W przypadku jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu musi dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia Natomiast jeśli wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust.1 ustawy Pzp polegając na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 a-d w odniesieniu do tych podmiotów.

Jeśli w wyniku postępowania zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a)      Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

b)      Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

c)      Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.

Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Wszystkie dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 

8.Informacje na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Oferentów wadium .

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena                                                                                     100%

11. Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.

12. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła  ul.Dmowskiego 2a,   37-450 Stalowa Wola, pokój 224 –sekretariat

Do dnia 19.06.2013r r. do godz. 10 00

 

11. Termin związania ofertą.

30 dni od daty terminu składania ofert.

 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi 19.06.2013 r. o godz 10 15 w siedzibie zamawiającego w pomieszczeniu biblioteki.

 

13. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Teresa Czuba tel. (15)  844-20-39 wew. 23  lub        660 06 40 60       w godz. 730 - 1430   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

załącznik

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}