bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195433

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych


DAE/0343/02/2013                                                   Stalowa Wola 02.10.2013

 

OGŁOSZENIE

O przetargu nieograniczonym na: Dostawę fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z jednym stanowiskiem do mocowania wózka inwalidzkiego

 

Zamawiajacy:

Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła

Ul. Dmowskiego 2a

37-450 Stalowa Wola

tel. 0- 15  844-20-39

fax  0-15   844-20-39

e-meil :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

1. Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm.)

 

2. Sposób i miejsce uzyskania SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: bip.stalowowolski.pl (zakładka :jednostki organizacyjne)  Bezpłatną specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 224 lub pocztą.

 

3. Przedmiot zamówienia.

CPV:34.11.00.00-1

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego (8+1) samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z jednym stanowiskiem dostosowanym do mocowania wózka inwalidzkiego. Realizacja zadania odbywa się w ramach projektu „Wyrównywanie Różnic między regionami II –obszar D”,  w którego finansowaniu bierze udział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamawiający ustalił minimalne wymogi względem parametrów techniczno-eksploatacyjnych

OPIS PARAMETRU

 
 

1

·         Mocowanie wózka inwalidzkiego naprzemiennie z fotelem  w ostatnim rzędzie przestrzeni pasażerskiej

·         szyny najazdowe umożliwiające wprowadzenie wózka do auta,

·         Wymagane świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczna homologacja auta bazowego oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji auto spełnia przepisy Prawa o ruchu drogowym w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych.

 

 

2

Rok produkcji

2013

 

3

Kpl. Dokumentów umożliwiający rejestrację auta na 9-osób

 

 

4

SILNIK

 

 

 

-Rodzaj silnika

Wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim

 

 

-Moc silnika

Min.110 KM

 

 

-Pojemność skokowa

Min 1990 ccm

 

 

-Norma spalania EU

Euro 5

 

5

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym

Max 7,9l/100km

 

6

Skrzynia biegów manualna

Min 6 biegów łącznie ze wstecznym

 

7

Rozstaw osi

Min. 3450 mm

 

8

Napęd

Oś przednia

 

9

Bezpieczeństwo

System ABS

System kontroli toru jazdy ESP

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Mocowanie wózka inwalidzkiego w podłodze

Pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach

Pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim

Immobiliser

Autoalarm

 

 

10

Układ kierowniczy ze wspomaganiem

 

 

11

WYPOSAŻENIE

·         Kolor fabryczny poza białym i czarnym

·         Tapicerka fabryczna

·         Fotel kierowcy z regulacją wysokości

·         Kolumna kierownicy regulowana w 2-płaszczyznach

·         Zamek centralny z pilotem

·         Szyby strefy kierowcy sterowane elektrycznie

·         Drzwi boczne strefy pasażerskiej  przesuwane (prawa strona)

·         Całkowite przeszklenie strefy pasażerskiej

·         Minimum 1 okno otwierane strefy pasażerskiej

·         Drzwi tylne dwuskrzydłowe z wycieraczką i spryskiwaczem

·         Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie sterowane

·         Światła przeciwmgłowe

·         Oświetlenie niezależne strefy kierowcy i strefy pasażerskiej

·         Wykładzina podłogi antypoślizgowa

·         Instalacja radiowa 4 głośnikowa 2+2

·         Klimatyzacja automatyczna sterowana niezależnie w strefie pasażerskiej i strefie kierowcy

·         Dogrzewanie strefy pasażerskiej

·         Koła na obręczach stalowych

·         Kpl.  wymienny opon zimowych na obręczach stalowych

·         Pełnowymiarowe koło zapasowe

·         Zestaw podstawowych narzędzi

·         Podnośnik + klucz do kół

·         Trójkąt ostrzegawczy

 

 

12

Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym –emblematy informujące o przewożeniu osób niepełnosprawnych

 

 

13

Gwarancja

·         Silnik i podzespoły – min 2 lata

·         Lakier         - min 2 lata

·         Perforacja nadwozia – min 10 lat

 

 

 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty częściowej

 

6. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie ma być zrealizowane do  20.12.2013r.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny  spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1.1.  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,   poz. 759 z późniejszymi zmianami) spełniają warunki, dotyczące:

 

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

Celem potwierdzenia spełniana tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP–załącznik nr 2

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia

c)      Celem potwierdzenia spełniana tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP–załącznik nr 2

d)      dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Celem potwierdzenia spełniana tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP–załącznik nr 2

e)      sytuacji ekonomicznej i finansowej

Celem potwierdzenia spełniana tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP–załącznik nr 2

 

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ust.1      ustawy Pzp.

       Celem potwierdzenia spełniana tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp –załącznik nr 3

1.3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału

  w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

          zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa   w art. 24 ust. 2 pkt. 5

 ustawy Pzp.

Celem potwierdzenia spełniana tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie ws. Przynależności bądź jej braku do grupy kapitałowej

1.4.  Zaakceptują warunki umowy, załączonej do SIWZ.

 

2.       Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych             w punkcie VI zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.

 

8. Informacje nt. dokumentów jakich wymaga zamawiający

a)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1

b)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,   poz. 759 z późniejszymi zmianami)

c)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d)     Aktualnego  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce  przed upływem terminu składania ofert.

e)      Aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

f)  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w

okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp. do oferty należy

załączyć  listę   podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej  albo informację o tym, że  wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 

3. Inne dokumenty jakich żąda Zamawiający:

a)      Wypełniony formularz oferty

b)      Parafowany wzór umowy

4. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie

 pełnomocnictwo dla jednego z nich, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, które winno być podpisane przez uprawomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a)      Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

b)      Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

c)      Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.

Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Wszystkie dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 

8.Informacje na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Oferentów wadium .

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena                                                                                     100%

11. Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.

12. Termin i miejsce składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego lub w jego siedzibie w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 2a w pokoju 224 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2013r. do godz. 900

 

 

11. Termin związania ofertą.

30 dni od daty terminu składania ofert.

 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi 11.10.2013 r. o godz 9 15 w siedzibie zamawiającego w pomieszczeniu świetlicy (parter).

 

13. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Teresa Czuba tel. (15)  844-20-39 wew. 23  lub        660 06 40 60       w godz. 730 - 1430   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

załącznik