bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3053
Odsłon artykułów:
1684545

Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w DPS Stalowa Wola

DEF.2631.01.2017                                                   Stalowa Wola 18.10.2017r.

OGŁOSZENIE

O przetargu nieograniczonym na „ świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków

w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli”

Zamawiajacy:

Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła

Ul. Dmowskiego 2a

37-450 Stalowa Wola

tel. 0- 15  844-20-39

fax  0-15   844-20-04

e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

I. Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U. 2015.poz.2164 z późn. zm.)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Sposób i miejsce uzyskania SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: bip.stalowowolski.pl  (zakładka :jednostki organizacyjne, pozycja: Dom Pomocy Społecznej)  Bezpłatną specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 224 lub pocztą.

III. Przedmiot zamówienia.

CPV:55.32.20.00-3

       Przedmiotem zamówienia  jest prowadzenie kuchni i świadczenie przez Wykonawcę    na rzecz zamawiającego kompleksowych usług dla 88 osób, związanych z codzienną całodobową obsługą polegającą na:

      Przygotowaniu całodziennych posiłków (śniadanie, II śniadanie w diecie cukrzycowej,  dwudaniowy obiad z kompotem, posiłek dodatkowy, kolacja)  z uwzględnieniem  specyfiki pensjonariuszy DPS wraz z dietami: lekkostrawną, cukrzycową i wątrobową (zgodnie            z zaleceniami lekarza oraz w oparciu o zalecane normy żywienia). Diety winny być opracowane przez uprawnionego dietetyka, a podmiot realizujący nasze zamówienie zobowiązany będzie do przestrzegania standardów dietetycznych i formalnego ich potwierdzenia. Posiłki mają być przygotowywane (gotowane) ze świeżych produktów nabywanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.     2015 poz.35.) i innych obowiązujących w tym zakresie jak również       z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Dobowa kaloryczność posiłków ma się mieścić w granicach 2200-2400 kcal. Posiłki mają być przygotowane i wydawane zgodnie                 z poniższym harmonogramem:

POSIŁEK

GODZ. WYDAWANIA

śniadanie

800 –1000

II śniadanie (przy diecie cukrzycowej)

1000-1100

obiad

1300-1500

Posiłek dodatkowy

15 30-1630

Kolacja

1800-2000

2.       Wykonawca zobowiązany jest do:

1-          Przygotowywania tzw. suchego prowiantu dla pensjonariuszy w dniach, w których wyjeżdżać oni będą na wyjazdy okolicznościowe. Rodzaj i ilość porcji uzgadniane będą z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego . W ramach suchego prowiantu muszą znaleźć się ciepłe napoje w termosach zabezpieczonych przez Wykonawcę.

2          Przygotowanie tradycją przyjętych potraw świątecznych ( Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz właściwej oprawy tych posiłków.

3          Codzienne przygotowanie ciepłej herbaty w 6 termosach, 3 bochenków chleba                o gramaturze  po 700g, 3 porcji masła  (smarowne lub mieszanka z olejem) do smarowania pieczywa o gramaturze 100 g każda , 3 porcji po 25 dkg  każda, sera białego i 3 słoików dżemu o gramaturze po min. 270g , które codziennie odbierane będą przez pracowników Zamawiającego z przeznaczeniem na rozstawienie                     w kuchenkach piętrowych do wykorzystania przez mieszkańców.

4     Przygotowanie dwóch imprez okolicznościowych w każdym roku obowiązywania umowy na świadczenie usług:

4.1              Święto rodziny : 

forszmak                                           350ml x 300 porcji

      Kiełbasa grillowa                            150g x 300 porcji

      Chleb zwykły                                  120 g x 300 porcji

      Musztarda                                        20g x 300 porcji

      Keczup                                             20g x 300 porcji

      Ciasto cukiernicze                            100g x 300 porcji

      Kawa rozpuszczalna                         250 ml x 300 porcji

      Herbata ekspresowa lipton               300 szt.

      Cukier                                               300 porcji

4.2                           Pożegnanie lata : 

forszmak                                          350ml x 300 porcji

      Kiełbasa grillowa                             150g x 300 porcji

      Chleb zwykły                                   120 g x 300 porcji

      Musztarda                                        20g x 300 porcji

      Keczup                                             20g x 300 porcji

      Ciasto cukiernicze                            100 g x 300 porcji

      Kawa rozpuszczalna                         250 ml x 300 porcji

      Herbata ekspresowa lipton               300 szt.

      Cukier                                               300 p

5-        Przygotowania na każdą niedzielę stycznia 2018 i 2019 r oraz na dzień 02.luty każdego roku poczęstunku deserowego w postaci ciast pieczonych w ilości po 60 porcji o gramaturze 100-130 g

6        Przygotowania 5 razy w sezonie wiosenno-letnim zaopatrzenia na spotkania grillowe mieszkańców w postaci :

Porcja kiełbasy                                     150g  x 150 porcji  x 5

Chleb                                                    100g x 150 porcji   x5

Ketchup                                                   20g x 150 porcji  x5

Musztarda                                                20g x 150 porcji x5

7-        dostosowania kuchni wraz z zapleczem do  wymogów stawianych przez  system HACCP oraz do jego stosowania.

8-        Odbiorze i utylizacji resztek pokonsumpcyjnych

9-        Utrzymaniu czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętu itp. wykorzystywanych przez Wykonawcę oraz czasowa ich konserwacja  oraz konserwacja pomieszczeń będących w dzierżawie Wykonawcy.

3.       Dystrybucja posiłków dla pensjonariuszy DPS będzie polegała na podaniu posiłku               w oknie dystrybucyjnym dla mieszkańców mogących samodzielnie się obsłużyć oraz przygotowaniu śniadania i kolacji w punkcie wydawania ( skąd odbierane będą przez pracowników zamawiającego)  dla mieszkańców spożywających posiłki w pokojach. Posiłek obiadowy dla mieszkańców spożywających go w pokojach będzie rozwożony  na poszczególne piętra tzw. bemarem i  wydawany przez pracowników Wykonawcy opiekunkom mającym dyżur na poszczególnych piętrach.

4.       Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i dystrybucji posiłków dla pensjonariuszy DPS w okresie przejściowym, jakim będzie okres przejęcia                              i uruchomienia kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz sprzętem                       i wyposażeniem od poprzedniego Wykonawcy.

UWAGA! Ilość posiłków może ulegać zmianie w zależności od ilości pensjonariuszy. Fakt taki będzie zgłaszany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Podstawą do obliczania należności za każdy okres obrachunkowy jest iloczyn wydanych przez Wykonawcę całodobowych zestawów posiłków, pomnożonych przez jednostkową cenę usługi. Fakturowanie będzie się odbywało 2 razy w miesiącu: tj 15-tego i ostatniego dnia miesiąca. Do faktur Wykonawca  załącza specyfikację wydanych posiłków.

Należności będą płatne, po dokonaniu przez Zamawiającego kompensat not obciążeniowych za najem  na konto Wykonawcy w banku w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

5.       Wykonawca zobowiązany jest do:

a)      Doposażenia kuchni w niezbędny  sprzęt i urządzenia zapewniający prawidłowe jej funkcjonowanie tj:

-        Kotły warzelniane elektryczne po min.  80L – szt.2

-        Kuchenka gazowa 4-palnikowa szt.1

-        Kuchenka gazowa 2-palnikowa szt.1

-        Piec konwekcyjny 10-półkowy

-        Zmywarka naczyń kapturowa gastronomiczna

-        Zamrażarka skrzyniowa 700L   -1 szt.

-        Chłodziarki 1200L           - 2 szt.

-        Patelnia gazowa

-        Garnki

-        Pojemniki GN

-        Patelnie na palniki gazowe

-        Mikser/blender

-        Krajalnica

-        Naświetlacz jaj

Sprzęt i urządzenia wymienione powyżej stanowią własność Wykonawcy i po zakończeniu kontraktu zostają przez niego zdemontowane i zabrane.

b)   Wyposażenia jadalni w niezbędny sprzęt:  sztućce, kubeczki, talerze głębokie, płytkie, talerzyki w ilości po 120 szt. ( wymagane stałe utrzymanie stanu ilościowego                          i jakościowego), garnitury  do przypraw, koszyki na pieczywo, obrusy (cerata), termosy na napoje oraz termosy posiłkowe (wykorzystywane do przewożenia posiłków podczas imprez plenerowych i wycieczek)

c)      Przejąć w dzierżawę pomieszczenia (o łącznej powierzchni 343,14 m2) i opłacać comiesięcznie czynsz w wysokości 1 450,67 zł netto/ 1784/32 zł brutto na rzecz zamawiającego.

d)  Opłacać wykorzystywane media   :

-    Energia elektryczna

-    Woda i ścieki

-    Gaz.

-    Wywóz nieczystości stałych

Dostawa mediów: Energia elektryczna, woda i ścieki oraz gaz ziemny, jest opomiarowana i rozliczenia będą następowały pomiędzy Wykonawcą                                   a dystrybutorem, w związku z czym zachodzi obowiązek podpisania stosownych umów pomiędzy Wykonawcą a dystrybutorami.

e)  opłacać podatek od dzierżawionej nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

IV  Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od dnia początkującego obowiązywanie umowy tj. od 01.01.2018 r.

 do 31.12.2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

V.1.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

          V.1.1. nie podlegają wykluczeniu,

          V.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

V.1.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności         zawodowej -

V.1.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej

V.1.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej -

V.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

V.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

 V.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o którym mowa  w art. 22a ust.1 ustawy Pzp , nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub  zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

V.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

V.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
 wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
 w  celu potwierdzenia warunków udziału  w postępowaniu.

V.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ.

V.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców działających w trybie art. 23 ustawy Pzp:

V.7.1. warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez Wykonawców                             łącznie,

V.7.2.brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi    zostać wykazany przez każdego z Wykonawców oddzielnie.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy PZP

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

 

VII.1 Wykaz dokumentów składanych przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

VII.1.1.oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

VII.1.2.oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw  do wykluczenia

VII.1.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie     w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu .

VII.1.4.Formularz ofertowy-

VII.1.5.Zobowiązanieinnych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)

VII.1.6.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

VII.1.7.Parafowany wzór umowy.

 

VII.2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego ( dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

 

VII.2.1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt1 ustawy PZP

 

VII.2.1.1. dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dowodu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał  zrealizowane lub będące w trakcie realizacji dwa zadania o podobnym charakterze (tzn. gotowanie i przygotowywanie całodobowych posiłków z zastosowaniem diet-lekkostrawnej, cukrzycowej i wątrobowej- opracowanych przez uprawnionego dietetyka) o wartości minimum 500.000,00 PLN każde.

VII.2.1.2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł ( sto tysięcy zł)

VII.2.1.3. Dokumenty potwierdzające, iż osoby uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego będącego przedmiotem postępowania posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. złożenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dyplomów lub świadectw uprawniających do wykonywania zawodów kucharza i dietetyka.

VII.2.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu  potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP:

VII.2.2.1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności          gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,        

VII.2.2.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VII.2.2.1.       składa  dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VII.2.2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania    lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII.2.2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VII.2.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP

VII.2.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokument o    którym mowa w pkt. VII.2.2.1.

VII.2.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenia wymagane w pkt. VII.1.1. i VII.1.2. i Oświadczenia wymagane w pkt. VII.2.2. winien złożyć każdy Wykonawca

VII.3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

VII.3.1.Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, oraz dotyczące podwykonawców są składane w oryginale.

VII.3.2. Dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. VII.3.1., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

VII.3.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,   podmiot    na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie   ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

VII.3.4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
            tłumaczeniem na język polski.

VII.3.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,   o których mowa w pkt. VII.2.1- VII,2.2. w formie elektronicznej pod określonymi     adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający     pobiera je samodzielnie z tych baz danych (wskazane przez Wykonawcę oświadczenia  i dokumenty).

VII.3.6.W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VIII.Informacje na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Oferentów wadium .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryteriami wyboru oferty będą:

1)       cena jednostkowa usługi ( jednostkowa dobowa stawka żywieniowa)                   75 %

2)       jednostkowy koszt  „wsadu do kotła” (dla jednej dobowej stawki żywieniowej)   25 %

X. Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.

XI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła  ul.Dmowskiego 2a,   37-450 Stalowa Wola, pokój 224 –sekretariat

Do dnia 27.10.2017 r. do godz. 10 00

 

XII. Termin związania ofertą.

30 dni od daty terminu składania ofert.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi 27.10.2017 r. o godz 10 15 w siedzibie zamawiającego w pomieszczeniu biblioteki.

XIV. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Teresa Czuba tel. (15)  844-23-15   lub        660 06 40 60       w godz. 730 - 1430   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">

 

Załacznik:

SIWZ

 

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]273 kB