bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2780
Odsłon artykułów:
1268747

wyjaśnienie nr do SIWZ w przetargu nieograniczonym na usługi prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w DPS

Dom Pomocy Społecznej                                                                                           Stalowa Wola, 06.11.2015.
Im. J.Gawła w Stalowej Woli

DEF.2631.02.2015

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na „ Świadczenie usług prowadzenia
Kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy
Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli"

Wyjaśnienie do postępowania przetargowego "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli"

Informuję, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 poz 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły w dniu 20.01.2015r. zapytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o opublikowanie przykładowego jadłospisu dekadowego (z gramaturą posiłków), z podziałem na diety według którego są obecnie żywieni pacjenci Zamawiającego. Informacja ta umożliwi Wykonawcy prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, jak również ułatwi Wykonawcy poznanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie przygotowywanych posiłków
2. Czy zupa mleczna ma być planowana codziennie do śniadania?
3. Proszę o podanie ilości posiłków w przedziale na oddziały, diety i poszczególne miesiące – najlepiej za cały rok
4. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóżek)np. likwidacja bądź zwiększenie)? Jeżeli tak proszę o podanie przewidywanego okresu zmiany oraz ilości łóżek
5. Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Kto ponosi koszty eksploatacji, jeśli Wykonawca to jakie są koszty netto dozoru technicznego w skali roku?
6. Czy pomieszczenia jadalni są w pełni wyposażone, jeżeli nie to prosimy o podanie ewentualnego doposażenia?
7. W związku z koniecznością dowożenia posiłków do pacjentów w wózkach bemarowych prosimy o podanie ilości wózków jakie powinien zapewnić Wykonawca oraz średnią ilość dzienną pacjentów spożywających posiłek w pokojach
8. Odnośnie kosztów za media w całym kompleksie kuchennym, które będą obciążać Wykonawcę, prosimy o podanie dotychczasowych, faktycznych kosztów w PLN z tytułu funkcjonowania kuchni za okres ostatnich znanych 12 miesięcy w odniesieniu do wszystkich mediów :
- wody zimnej
- wody ciepłej
- ścieków
- energii elektrycznej
-energii cieplnej
- gazu
-koszt dozoru technicznego
-podatku od nieruchomość
Te informację są niezbędne do prawidłowego wycenienia oferty dla Państwa i przedstawienia rzetelnej i jak najlepszej cenowo oferty

9. Proszę o informacje czy w stosunku do pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia istnieją zalecenia służb sanitarnych. Jeżeli tak to jakie. Proszę o przekazanie ostatniego protokołu z kontroli służb sanitarnych, BHP, Ppoż i inspekcji pracy(jeśli takie były). Jeśli są zalecenia to w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania.
10. Czy według Zamawiającego pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy wymagają remontów lub prac dostosowawczych?
11. Ile osób obecnie realizuje przedmiotowe zamówienie na kuchni i jadalni?
12. Prosimy o ujednolicenie w §12 umowy (świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków terminu zawarcia umowy z 10 miesięcy na 24 miesiące

Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Ad.1
Przykładowy jadłospis dekadowy z uwzględnieniem diet podano w załącznikach.

Ad.2
Zupa mleczna stanowi codzienny składnik śniadania.

Ad.3
Dom Pomocy Społecznej jest placówką pomocową, nie ma charakteru jednostki leczniczej, nie posiada podziału na oddziały. Ilość posiłków ma być przygotowywana dla 88 osób dziennie ( chyba, ze zachodzi sytuacja, iż mieszkaniec przebywa na leczeniu szpitalnym bądź urlopie. W takim wypadku Wykonawca jest informowany o konieczności zmniejszenia ilości posiłków na okres absencji mieszkańca). Ze względu na występującą z przyczyn naturalnych rotację mieszkańców Zamawiający nie może podać jednoznacznych ilości diet, które są zależne od stanu zdrowia nowoprzybyłych pensjonariuszy. W okresie minionych 10 miesięcy obecnego roku przygotowywano średnio :
Dieta wątrobowa - 7
Dieta lekkostrawna - 16
Dieta cukrzycowa - 19
Dieta podstawowa - 46

Ad.4
Zamawiający nie przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmian co do ilości zakwaterowanych mieszkańców.

Ad.5
Dozorowi Technicznemu podlega winda towarowa będąca w dyspozycji Wykonawcy. Koszt opłat z tytułu dozoru ponosi Wykonawca i kształtuje się on na poziomie 450 zł ( czynności z zakresu dozoru technicznego nie podlegają opodatkowaniu VAT).

Ad.6
Pomieszczenie jadalni jest w pełni wyposażone, nie wymaga dodatkowych nakładów.

Ad.7
W pokojach mieszkalnych posiłki spożywa średnio 50 osób dziennie.
Do Obsługi tych osób wystarcza jeden wózek bemarowy.

Ad.8
Obecny Wykonawca, firma „PRZUTULNA" s.c. ma podpisane umowy z dostawcami mediów i jako bezpośredni odbiorca jest adresatem i płatnikiem faktur na media. Zamawiający nie zna wielkości poboru mediów ani kosztów jakie ponosi obecny Wykonawca.
Stawki podatku od nieruchomości na mocy obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli:
 Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej : 0,59 zł/m2
 Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej : 16,81 zł/m2

Ad.9
Wszelkie protokoły kontroli dokonanych przez Inspekcję Sanitarną, służby BHP, Inspektora p/poż i Inspekcję Pracy w pomieszczeniach dzierżawionych przez obecnego Wykonawcę są w Jego posiadaniu. Zamawiający na mocy obecnie obowiązującej umowy nie ma wglądu do tychże protokołów. Jednocześnie informuję, iż brak jest jakichkolwiek zaleceń wynikających z tytułu przeprowadzonych w/w kontroli.

Ad.10
W opinii Zamawiającego pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy nie wymagają remontów ani prac dostosowawczych. Natomiast konieczne jest wyposażenie pomieszczeń szatni w szafy odzieżowe dla pracowników oraz wyposażenie pomieszczenia biurowego w meble i sprzęt zgodnie z wymaganiami i potrzebami Wykonawcy. Wskazane umeblowanie stanowi własność Wykonawcy i nie przejdzie na stan Zamawiającego

Ad.11
Obecnie trwający kontrakt realizuje 10 osób.

Ad.12
Zamawiający ujednolica termin realizacji zamówienia będącego przedmiotem postępowania i nadaje § 14 umowy brzmienie:
§ 14
Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy; od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017 r.

Dyrektor
Jan Gorczyca