bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2780
Odsłon artykułów:
1268711

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi prowadzenia kuchni i dystybucji posiłków w DPS w Stalowej Woli

 

DEF.2631.02.2015                                                   Stalowa Wola 03.11.2015r.

OGŁOSZENIE

O przetargu nieograniczonym na „na świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków

w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli”

Zamawiajacy:

Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła

Ul. Dmowskiego 2a

37-450 Stalowa Wola

tel. 0- 15  844-20-39

fax  0-15   844-20-04

e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  (Dz.U. 2013.poz.907 z późn. zm.)

2. Sposób i miejsce uzyskania SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: bip.stalowowolski.pl  (zakładka :jednostki organizacyjne, pozycja: Dom Pomocy Społecznej)  Bezpłatną specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 224 lub pocztą.

3. Przedmiot zamówienia.

CPV:55.32.20.00-3

      1. Przedmiotem zamówienia  jest prowadzenie kuchni i świadczenie przez Usługobiorcę    na rzecz zamawiającego kompleksowych usług dla 88 osób, związanych z codzienną całodobową obsługą polegającą na:

·      Przygotowaniu całodziennych posiłków (śniadanie, II śniadanie w diecie cukrzycowej,  dwudaniowy obiad z kompotem, posiłek dodatkowy, kolacja)  z uwzględnieniem  specyfiki pensjonariuszy DPS wraz z dietami: lekkostrawną, cukrzycową i wątrobową (zgodnie            z zaleceniami lekarza oraz w oparciu o zalecane normy żywienia). Diety winny być opracowane przez uprawnionego dietetyka, a podmiot realizujący nasze zamówienie zobowiązany będzie do przestrzegania standardów dietetycznych i formalnego ich potwierdzenia. Posiłki mają być przygotowywane (gotowane) ze świeżych produktów nabywanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.     2015r  poz. 35.) i innych obowiązujących w tym zakresie jak również       z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Dobowa kaloryczność posiłków ma się mieścić w granicach 2200-2400 kcal. Posiłki mają być przygotowane i wydawane zgodnie                 z poniższym harmonogramem:

POSIŁEK

GODZ. WYDAWANIA

śniadanie

800 –1000

II śniadanie (przy diecie cukrzycowej)

1000-1100

obiad

1300-1500

Posiłek dodatkowy

15 30-1630

Kolacja

1800-2000

2.       Wykonawca zobowiązany jest do:

-          Przygotowywania tzw. suchego prowiantu dla pensjonariuszy w dniach, w których wyjeżdżać oni będą na wyjazdy okolicznościowe. Rodzaj i ilość porcji uzgadniane będą z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego . W ramach suchego prowiantu muszą znaleźć się ciepłe napoje w termosach zabezpieczonych przez Wykonawcę.

-          Przygotowanie tradycją przyjętych potraw świątecznych ( Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz właściwej oprawy tych posiłków.

-          Codzienne przygotowanie ciepłej herbaty w 6 termosach, 3 bochenków chleba                o gramaturze  po 700g, 3 porcji masła  (smarowne lub mieszanka z olejem) do smarowania pieczywa o gramaturze 100 g każda , 3 porcji po 25 dkg  każda, sera białego i 3 słoików dżemu o gramaturze po min. 270g , które codziennie odbierane będą przez pracowników Zamawiającego z przeznaczeniem na rozstawienie                     w kuchenkach piętrowych do wykorzystania przez mieszkańców.

-        Przygotowanie dwóch imprez okolicznościowych w każdym roku obowiązywania umowy na świadczenie usług:

·               Święto rodziny : 

grochówka            350ml x 150 porcji

      Kiełbasa grillowa 150g x 150 porcji

      Chleb zwykły       120 g x 150 porcji

      Musztarda               20g x 150 porcji

      Keczup                    20g x 150 porcji

      Ciasto cukiernicze     100g x 150 porcji

      Kawa rozpuszczalna 250 ml x 150 porcji

      Herbata ekspresowa lipton 150 szt.

      Cukier                        150 porcji

·                            Pożegnanie lata : 

grochówka            350ml x 300 porcji

      Kiełbasa grillowa 150g x 300 porcji

      Chleb zwykły       120 g x 300 porcji

      Musztarda               20g x 300 porcji

      Keczup                    20g x 300 porcji

      Ciasto cukiernicze     100 g x 300 porcji

      Kawa rozpuszczalna 250 ml x 300 porcji

      Herbata ekspresowa lipton 300 szt.

      Cukier                        300 porcji

-        dostosowania kuchni wraz z zapleczem do  wymogów stawianych przez  system HACCP oraz do jego stosowania.

-        Odbiorze i utylizacji resztek pokonsumpcyjnych

-        Utrzymaniu czystości pomieszczeń, urządzeń, sprzętu itp. wykorzystywanych przez Wykonawcę oraz czasowa ich konserwacja  oraz konserwacja pomieszczeń będących w dzierżawie Wykonawcy.

3.       Dystrybucja posiłków dla pensjonariuszy DPS będzie polegała na podaniu posiłku               w oknie dystrybucyjnym dla mieszkańców mogących samodzielnie się obsłużyć oraz przygotowaniu śniadania i kolacji w punkcie wydawania ( skąd odbierane będą przez pracowników zamawiającego)  dla mieszkańców spożywających posiłki w pokojach. Posiłek obiadowy dla mieszkańców spożywających go w pokojach będzie rozwożony  na poszczególne piętra tzw. bemarem i  wydawany przez pracowników Wykonawcy opiekunkom mającym dyżur na poszczególnych piętrach.

4.       Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i dystrybucji posiłków dla pensjonariuszy DPS w okresie przejściowym, jakim będzie okres przejęcia                              i uruchomienia kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz sprzętem                       i wyposażeniem od poprzedniego Wykonawcy.

UWAGA! Ilość posiłków może ulegać zmianie w zależności od ilości pensjonariuszy. Fakt taki będzie zgłaszany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Podstawą do obliczania należności za każdy okres obrachunkowy jest iloczyn wydanych przez Wykonawcę całodobowych zestawów posiłków, pomnożonych przez jednostkową cenę usługi. Fakturowanie będzie się odbywało 2 razy w miesiącu: tj 15-tego i ostatniego dnia miesiąca. Do faktur Wykonawca  załącza specyfikację wydanych posiłków.

Należności będą płatne, po dokonaniu przez Zamawiającego kompensat not obciążeniowych za najem  na konto Wykonawcy w banku w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

5.       Wykonawca zobowiązany jest do:

a)      Doposażenia kuchni w niezbędny  sprzęt i urządzenia zapewniający prawidłowe jej funkcjonowanie tj:

-        Kotły warzelniane elektryczne po min.  80L – szt.2

-        Kuchenka gazowa 4-palnikowa szt.1

-        Kuchenka gazowa 2-palnikowa szt.1

-        Piec konwekcyjny 10-półkowy

-        Zmywarka naczyń kapturowa gastronomiczna

-        Zamrażarka skrzyniowa 700L   -1 szt.

-        Chłodziarki 1200L           - 2 szt.

-        Patelnia gazowa

-        Garnki

-        Pojemniki GN

-        Patelnie na palniki gazowe

-        Mikser/blender

-        Krajalnica

Sprzęt i urządzenia wymienione powyżej stanowią własność Wykonawcy i po zakończeniu kontraktu zostają przez niego zdemontowane i zabrane.

b)   Wyposażenia jadalni w niezbędny sprzęt:  sztućce, kubeczki, talerze głębokie, płytkie, talerzyki w ilości po 120 szt. ( wymagane stałe utrzymanie stanu ilościowego                          i jakościowego), garnitury  do przypraw, koszyki na pieczywo, obrusy (cerata), termosy na napoje oraz termosy posiłkowe (wykorzystywane do przewożenia posiłków podczas imprez plenerowych i wycieczek)

c)      Przejąć w dzierżawę pomieszczenia (o łącznej powierzchni 478,34 m2) i opłacać comiesięcznie czynsz w wysokości 5,20 zł/m2 na rzecz zamawiającego.

d)  Opłacać wykorzystywane media   :

-    Energia elektryczna

-    Woda i ścieki

-    Gaz.

-    Wywóz nieczystości stałych

Dostawa mediów: Energia elektryczna, woda i ścieki oraz gaz ziemny, jest opomiarowana i rozliczenia będą następowały pomiędzy Wykonawcą   a dystrybutorem, w związku z czym zachodzi obowiązek podpisania stosownych umów pomiędzy Wykonawcą a dystrybutorami.

e)  opłacać podatek od dzierżawionej nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty częściowej

6. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny  spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1.1.  zgodnie z art.22 ustawy Pzp  (Dz.U. z 2013 r.   poz. 907 z późniejszymi zmianami) spełniają warunki, dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)      dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ust.1oraz ust.2a ustawy Pzp.

1.3.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału

  w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

          zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 2 pkt. 5

         ustawy Pzp

1.4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy  zł)

1.5. posiadają aktywa w wysokości min. 500 000,00 zł (pięćset tysięcy zł) lub posiadają  zdolność kredytową w tej wysokości.

1.6.  zaakceptują warunki umów, załączonych do SIWZ.

2.       Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych             w punkcie VI zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia.

8. Informacje nt. dokumentów jakich wymaga zamawiający

1.Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu złożył następujące dokumenty:

a)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 (załącznik do oferty nr 1)

b)      Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                     z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dowodu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał  zrealizowane lub będące w trakcie realizacji dwa zadania o podobnym charakterze (tzn. gotowanie i przygotowywanie całodobowych posiłków z zastosowaniem diet-lekkostrawnej, cukrzycowej i wątrobowej- opracowanych przez uprawnionego dietetyka) o wartości minimum 500.000,00 PLN każde.

Dowodami, o których mowa w ust.1, pkt b), są:

Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, składa swoje oświadczenie.

c)      Wykaz ilości etatów przewidzianych do realizacji zamówienia; poświadczone  za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów lub świadectw uprawniających do wykonywania zawodu dietetyka i kucharza.

d)     Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; przy czym Zamawiający wymaga by te środki finansowe bądź zdolność kredytowa opiewała na kwotę min. 500 000,00 PLN.

2. Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu złożył następujące dokumenty:

a)     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust.2a ustawy Pzp (Dz.U. z 2013 r.    poz. 907 z późniejszymi zmianami).- załącznik nr 2 do oferty

b)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)      Aktualnego  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce  przed upływem terminu składania ofert.

d)     Aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS zarówno dla spółki jak i dla każdego ze wspólników.

 

e)      W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp. do oferty należy          załączyć  listę   podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej  albo informację  o tym, że  wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do oferty

f)       Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g)      Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Inne dokumenty jakich żąda Zamawiający:

a)      Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

b)      Kserokopię ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej na kwotę min. 100.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności; oryginał do okazaniu przy podpisaniu umowy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy z wykonawców.

4. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie

 pełnomocnictwo dla jednego z nich, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, które winno być podpisane przez uprawomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.

W przypadku jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu musi dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których tenże podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert; przy czym Zamawiający wymaga by te środki finansowe bądź zdolność kredytowa opiewała na kwotę min. 500 000,00 PLN.

Natomiast jeśli wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust.1 ustawy Pzp polegając na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 a-g w odniesieniu do tych podmiotów.

Jeśli w wyniku postępowania zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

a)      Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

b)      Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

c)      Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.

d)     zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Wszystkie dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.Informacje na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Oferentów wadium .

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryteriami wyboru oferty będą:

1)       cena jednostkowa usługi ( jednostkowa dobowa stawka żywieniowa)                   75 %

2)       jednostkowy koszt  „wsadu do kotła” (dla jednej dobowej stawki żywieniowej)     

                                                                                                                                  20 %

3)      Doświadczenie w realizacji zadań całodobowego dietetycznego

żywienia zbiorowego                                                                                                  5%

Przy czym zamawiający rozumie przez całodobowe żywienie proces przygotowywania min. 3 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.

11. Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.

12. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła  ul.Dmowskiego 2a,   37-450 Stalowa Wola, pokój 224 –sekretariat

Do dnia 12.11.2015 r. do godz. 10 00

 

11. Termin związania ofertą.

30 dni od daty terminu składania ofert.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi 12.11.2015 r. o godz 10 15 w siedzibie zamawiającego w pomieszczeniu biblioteki.

13. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Teresa Czuba tel. (15)  844-23-15   lub        660 06 40 60       w godz. 730 - 1430   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]250 kB