bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3023
Odsłon artykułów:
1607194

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi prania wodnego bielizny, pościeli oraz odzieży na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

DPS.DEF.2631.02.2014 Stalowa Wola 25.11.2014

OGŁOSZENIE
O przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prania wodnego bielizny, pościeli oraz odzieży na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli"

Zamawiajacy:
Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła
Ul. Dmowskiego 2a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0- 15 844-20-39
fax 0-15 844-20-04
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1. Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm.)

2. Sposób i miejsce uzyskania SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: bip.stalowowolski.pl (zakładka :jednostki organizacyjne, pozycja: Dom Pomocy Społecznej) Bezpłatną specyfikację można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 224 lub pocztą.

3. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych bielizny pościelowej, ręczników, koców, poduszek i kołder, oraz odzieży (spodnie, spódnice, bluzki, koszule, pulowery, dresy, bielizna nocna) należącej do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli. w ilości ok. 1625 kg miesięcznie. Zakres usługi obejmuje: pranie, dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, drobne naprawy szwalnicze.
98.31.00.00 - 9 - usługi prania i czyszczenia na sucho
98.31.10.00 - 6 - usługi odbierania prania
98.31.50.00 –4 - usługi prasowania

• Odbiór rzeczy do prania i dostarczanie asortymentu wypranego odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz 800 – 1400
• Brudne rzeczy do prania odbierane będą z DPS w workach zabezpieczonych przez Zamawiającego
• Czysta bielizna pościelowa, koce, ręczniki, kołdry, poduszki będą pakowane asortymentowo w folię, w sposób zabezpieczający przed zagnieceniem i wtórnym zanieczyszczeniem.
• Cały asortyment oddawany do prania musi być prany zgodnie z wymogami sanitarnymi, dezynfekowany termicznie bądź chemicznie z uwzględnieniem zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.
• Cały asortyment przekazany do prania winien wrócić do Zamawiającego dokładnie ten sam pod rygorem kar finansowych ustalonych w drodze negocjacji przez strony. W formularzach przekazania brudnej bielizny będzie odnotowywana ilość poszczególnego asortymentu oznakowanego haftowanym logo Zamawiającego, która będzie sprawdzana przy odbieraniu bielizny upranej.
• W ramach usługi wykonywane będą drobne naprawy (reperacja bielizny pościelowej i ręczników w zakresie zszycia rozerwań, przyszywanie guzików)
• Środki użyte do prania muszą posiadać odpowiednie świadectwa i atesty PZH.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej

6. Termin wykonania zamówienia:
Od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1.1. zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ust.1, ust.2 i ust.2a ustawy Pzp.
1.3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy Pzp
1.4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy zł)
1.5. zaakceptują warunki umowy, załączonej do SIWZ.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w punkcie VI zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia".

8. Informacje nt. dokumentów jakich wymaga zamawiający
1.Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu złożył następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał zrealizowane lub będące w trakcie realizacji minimum dwa zadania o podobnym charakterze o wartości minimum 75.000,00 PLN (brutto) każde
c) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; przy czym Zamawiający wymaga by te środki finansowe bądź zdolność kredytowa opiewała na kwotę min. 200 000,00 PLN.

Dowodami, o których mowa w ust.1, pkt b), są:
Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, składa swoje oświadczenie.
2. Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu złożył następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1i ust.2a ustawy Pzp (Dz.U. 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
e) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert;
g) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

3. Inne dokumenty jakich żąda Zamawiający:
a) Wypełniony formularz oferty (załącznik do SIWZ)
b) Kserokopię ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 100.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności; oryginał do okazania przy podpisaniu umowy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa każdy z wykonawców.
c) Parafowany wzór umowy
4. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie
pełnomocnictwo dla jednego z nich, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, które winno być podpisane przez uprawomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.
W przypadku jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu musi dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Natomiast jeśli wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust.1 ustawy Pzp polegając na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 a-g w odniesieniu do tych podmiotów.
Jeśli w wyniku postępowania zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
b) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
c) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Wszystkie dokumenty mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona dokumentu) przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.Informacje na temat wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Oferentów wadium .

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena 100%
11. Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.
12. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła ul.Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola, pokój 224 –sekretariat
Do dnia 08.12.2014r r. do godz. 10 00

11. Termin związania ofertą.
30 dni od daty terminu składania ofert.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2014 r. o godz 10 15 w siedzibie zamawiającego w pomieszczeniu biblioteki.

13. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Teresa Czuba tel. (15) 844-20-39 wew. 23 lub 660 06 40 60 w godz. 730 - 1430 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ-2014.pdf)SIWZ[ ]180 kB