bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2988
Odsłon artykułów:
1545866

sprzedaż samochodu w trybie przetargowym

DEF.TC.233.1.2014                                                                                                         Stalowa Wola, 12.02.2014r.

 Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

„Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter 1,9 TDI, nr rejestracyjny RST 50HR”.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Marka, typ, model:                   Volkswagen Transporter 7HC T5 Kombi 1,9 TDI

Rok produkcji:                         2005

Data pierwszej rejestracji:       29.12.2005r.

Liczba miejsc:                         8+1

Pojemność / Moc silnika:           1896 ccm / 77 kW

Oznaczenie silnika:                   AXB101826      

Kolor nadwozia:                       biały T7T7

Skrzynia biegów:                     manualna

Stan licznika:                           54 680 km (stan na 10.02.2014r.)

Nr świadectwa homologacji:     el*2001/116*0220*10            

 

Dodatkowe informacje i wyposażenie:

-          koło dwumasowe – wymienione w 2012r.,

-          tarcze i klocki hamulcowe - wymienione w 2013r.

-          badania techniczne (przegląd) - ważne do 12.12.2014r.,

-          okres ubezpieczenia OC, NNW, MCA do 28.10.2014r.,

-          ostatnia wymiana oleju, filtra powietrza, filtra paliwa, filtra kabiny – 12.09.2013r.,

-          immobiliser, wspomaganie kierownicy, alarm, fotele szybkiego montażu,

-          komplet opon zimowych – stan bardzo dobry,

-          pełna dokumentacja samochodowa,

-          zestaw dwóch kluczyków samochodowych,

-          książka przeglądów serwisowych.

 

Cena wywoławcza: 30 000 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 2a w dni powszednie w godzinach 7:00 – 14:30.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przetargu: Łukasz Chrząstek, tel. 15 643-37-10

 

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
   

„PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1,9 TDI”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli lub przesłać pocztą w terminie do dnia   
27 lutego 2014r. do godz. 10:00 na adres:

 
Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła

Ul. Dmowskiego 2a

37-450 Stalowa Wola

Oferta powinna zawierać:

-       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,

-       numer telefonu kontaktowego i faksu oraz adres e-mail Oferenta,

-       datę sporządzenia ofert,

-       oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,

-       oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuję je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3),

-       dowód wniesienia obowiązującego wadium,

-       podpis składającego ofertę.

  Sprzedający wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1), na którym należy złożyć ofertę.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2014r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedającego – świetlica (parter).
 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej oferowanego samochodu tj. w kwocie 1 500 PLN słownie tysiąc pięćset złotych 00/100.
 1. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Sprzedającego:

      Nadsański Bank Spółdzielczy Nr konta: 43 9430 0006 0024 9311 2000 0002,

z dopiskiem na blankiecie przelewu

„Wadium przetargowe na zakup samochodu VW Transporter”.

       Datą wniesienia wadium jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie    kopia przelewu załączona do oferty.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

       Wadium złożone przez Kupującego zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy.

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
 1. Oferent, którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest do uiszczenia zadeklarowanej kwoty w wyznaczonym terminie na podstawie umowy sprzedaży (załącznik nr 2).
 1. Wyłącznym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

-    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

-   nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.

 1. Komisja dokonuje wyboru jednej oferty z najwyższą ceną.
 1. W przypadku równoległych ofert o najwyższej cenie komisja zorganizuje dodatkowy przetarg skierowany do Oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.
 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w obecności komisji przetargowej niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert.

12. Oferent, który zaproponował najwyższą cenę i wygrał przetarg będzie mógł odebrać samochód po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie podpisanej umowy sprzedaży, w termie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

 1. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).
 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Załączniki:

-          zał. nr 1 – Wzór formularza ofertowego

-          zał. nr 2 – Wzór umowy

-         zał. nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży

                                                                                    Jan Gorczyca

                                                                       /podpis Dyrektora DPS/