bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195499

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działka nr 1323/157 obręb 3 w Stalowej Woli), pochodzących z części drogi we

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 20 grudnia 2017 r.

ABS.6341.41.2017.EL

 

          

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18 grudnia 2017 roku na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działka nr 1323/157 obręb 3 w Stalowej Woli), pochodzących z części drogi wewnętrznej na osiedlu Poręby o powierzchni 3 000m2, o najwyższych dopuszczalnych wartościach - zawiesina ogólna 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

                                                                          Z up. Starosty

                                                                                                                         mgr Hubert Karwan

                                                                                                              Kierownik Referatu Środowiska

                                                                                               (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 8 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu terminu wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola