bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195461

na wniosek Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w miejscowości Radomyśl nad Sanem, wylotem usytuowanym

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 7 grudnia 2017 r.

ABS.6341.39.2017.EL

          

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że w dniu 1 grudnia 2017 roku na wniosek Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w miejscowości Radomyśl nad Sanem, wylotem usytuowanym w lewym brzegu rzeki Jodłówki w km 1+390, w ilości :

Qmax h   =             41,5 m3/h

Qśr dob   =          500,0 m3/dobę

Qmax r   =   182 500,0 m3/rok

o następujących maksymalnych dopuszczalnych wartościach stężeń zanieczyszczeń :

BZT5                           25 mg O2/l

ChZTCr                      125 mg O2/l

Zawiesina ogólna       35 mg/l

Jednocześnie z chwilą wydania decyzji w powyższej sprawie zostanie stwierdzone wygaśnięcie decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 10 grudnia 2007 roku znak OŚR.I.6223/22/2017.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

                                                 Z up. Starosty

                                                                                                                                         mgr Hubert Karwan

                                                                                                              Kierownik Referatu Środowiska

                                                                                               (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu terminu wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.