bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196307

na wniosek Wójta Gminy Bojanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zagospodarowanie starego koryta Łęgu (działki nr 2174/1, 2174/2, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/2, 2149/1, obręb Przyszów gmina Boj

 

Stalowa Wola, 7 grudnia 2017 r.

ABS.6341.38.2017.EL

 

I N F O R M A C J A

 

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 27 listopada 2017 roku na wniosek Wójta Gminy Bojanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zagospodarowanie starego koryta Łęgu (działki nr 2174/1, 2174/2, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/2, 2149/1, obręb Przyszów gmina Bojanów) zgodnie z n/w parametrami :

- rzędna NPP zwierciadła wody 161,20 m npm powiększenie wykonane na rowie szczegółowym Struga w km 1+100 do 2+303,

- powierzchnia 46 711 m2, powierzchnia zajęta pod inwestycję 10 ha (powierzchnia zbiornika, drogi technologiczne, miejsce składowania urobku),

- przy rzędnej NPP 161,20 m npm powierzchnia lustra wody 40 252 m2 i pojemności 90 191 m3,

-   kubatura wykopów 101 875 m3, nachylenie skarp 1:2, średnia głębokość 3,0 m,

- przebudowa kabla telekomunikacyjnego,

-   rozbiórka brodu,

-    rozbiórka przepustu.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

                                                                                                                                            Z up. Starosty

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           mgr Hubert Karwan

                                                                                                              Kierownik Referatu Środowiska

                                                                                               (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

                                                                                                                                          

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu terminu wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.