bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196298

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 1912, 2050, 2081 w Stalowej W

Stalowa Wola, 8 listopada 2017 r.
ABS.6341.36.2017.EL
          
I N F O R M A C J A
W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że w dniu 31 października 2017 roku na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 1912, 2050, 2081 w Stalowej Woli w przedmiocie :
Budowa oświetlenia wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz monitoringu CCTV na terenie błoni w Stalowej Woli na działkach o nr ewid.: 1642/1, 1642/2, 1912, 2050, 2081 oraz przekroczenia wału kablem światłowodowym napowietrznym oraz wybudowanie po obu stronach wału (od strony rzeki San oraz od strony odpowietrzanej) dwa stanowiska słupowe typu E13,5/10 :
 1. Ułożenie kabli oświetleniowych zasilających i monitoringu wizyjnego poprzez :
  1. Mechaniczne wykonanie wykopów liniowych o głębokości do 1m,
  2. Ułożenie kabli elektrycznych oraz kabli do monitoringu wizyjnego w rurach szczelnych PE,
  3. Wykonanie uziemień prętowo – taśmowych,
  4. Mechaniczne zaspanie i zagęszczenie wykopów.
 2. Ustawienie słupów i masztów oświetleniowych poprzez :
  1. Wykonanie odwiertów na głębokości od 1,3m do 1,6m,
  2. Ustawienie fundamentów,
  3. Zasypanie i zagęszczenie otworów,
  4. Ustawienie i wypoziomowanie słupów,
  5. Montaż kamer monitoringu wizyjnego,
  6. Podłączenie przewodów,
  7. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
 3. Ustawienie transformatora poprzez :
  1. Wykonanie odwiertu na głębokości 2,5m,
  2. Ustawienie płyty fundamentowej
  3. Ustawienie słupa za pomocą dźwigu,
  4. Zasypanie i zagęszczenie wykopu,
  5. Montaż podestów i elementów stacji,
  6. Wykonanie pomiarów,
  7. Podłączenie stacji.

 4. Montaż masztu pod telebim, poprzez :
  1. Wykonanie wykopu o wymiarach 1mx1mx1m,
  2. Montaż szalunków systemowych
  3. Montaż metalowego mocowania słupa,
  4. Wylanie fundamentu betonem klasy B20,
  5. Demontaż szalunków
  6. Obsypanie fundamentów ziemią
  7. Montaż i poziomowanie słupa
  8. Instalacja podłączenia telebimu.
 5. Składowanie materiałów budowlanych i poruszanie się sprzętu na terenie szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania prac określonych w punkcie 1-4.
 6. Wykonanie przekroczenia wału kablem światłowodowym napowietrznym.
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.
   Z up. Starosty
                                                                                        mgr Grzegorz Janiec
                                                                                        Naczelnik Wydziału
                                                                     Architektoniczno Budowlanego i Środowiska
                                                                  (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)